Ledenbijdrage 2017: breng updates aan in uw e-loket

7/12/2016 - IAB

Uiterste deadline:
31 december 2016!
 

Geachte confrater,

De Raad baseert zich voor de berekening van uw ledenbijdrage op uw persoonlijke situatie, zoals die bekend is op de raadszitting van januari 2017. Het is daarom belangrijk dat uw informatie ten laatste op 31 december 2016 wordt bijgewerkt.

Bevestiging e-mailadres via het e-loket

Uit onze laatste cijfers blijkt dat 1130 leden en 913 vennootschappen hun e-mailadres nog niet bevestigd hebben. Zoals u allicht weet, heeft de algemene vergadering van 25 april 2015 beslist dat alle communicatie uitsluitend op elektronische wijze verloopt. Dat geldt ook voor de oproep tot betaling van uw ledenbijdrage. Om geen belangrijke e-mails mis te lopen, kunt u via uw e-loket snel nagaan of uw e-mailadres correct vermeld is.

De bevestiging van het e-mailadres geldt overigens als een verplichting ten aanzien van het Instituut.

Daarnaast kunt u in het e-loket uw persoonlijke dossier binnen het Instituut nakijken en waar nodig laten aanpassen.

Informeer het IAB vóór 31 december 2016 over uw gewijzigde situatie

De berekening van uw ledenbijdrage voor 2017 hangt dus af van uw situatie, zoals vastgelegd op het moment van de Raad van januari 2017.

Informeer het IAB dan ook tijdig indien uw situatie in de loop van het jaar gewijzigd is. Enkele voorbeelden van veranderingen van een situatie zijn:

  • Hebt u zich recent als zelfstandige gevestigd?
  • Hebt u hiervoor een professionele vennootschap opgericht?
  • Of werkt u sinds kort in dienstverband?
  • Bent u gepensioneerd?
  • Is er recent een aandelenoverdracht gebeurd binnen uw professionele vennootschap waardoor deze niet langer als een eenpersoonsvennootschap kan worden beschouwd?
  • Werd uw vennootschap vereffend?

Gelieve een verandering van situatie zo snel mogelijk te communiceren aan het Instituut opdat de Raad er tijdig kennis van kan nemen en de wijziging nog kan worden verwerkt vóór de berekening van de ledenbijdrage voor het jaar 2017.

Opgelet! Teneinde alles te kunnen onderzoeken en door de Raad van 10 januari 2017 te laten goedkeuren, moeten alle aanvragen (incl. attesten, bewijsstukken en/of verklaringen) uiterlijk op 31 december 2016 ingediend zijn.

Tot welke categorie leden behoort u?

Via onderstaand schema kunt u snel nagaan tot welke categorie u behoort. Consulteer vervolgens uw e-loket om na te gaan of er geen onregelmatigheden zijn.

 

 

Stelt u een onregelmatigheid vast via uw e-loket, aarzel dan niet onze diensten te verwittigen. Beter nog, dien meteen de juiste aanvraag in om de onregelmatigheid recht te zetten.

Uitzonderlijke omstandigheden

Een kwijtschelding van de ledenbijdrage kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden verleend. De verzoeken dienen dan ook op gemotiveerde wijze te worden overgemaakt.

Als motivatiestukken gelden:

  • Bewijs van ziekte met werkonbekwaamheid tot gevolg 
  • Bewijs van invaliditeit (50 %) 
  • Bewijs van sluiting vereffening vennootschap (publicatie BS voorafgaand jaar)

Elk ander verzoek zal geval per geval worden behandeld door het uitvoerend comité en de Raad.

Mocht uw statuut in januari 2017 of later wijzigen, gelieve ermee rekening te houden dat deze wijziging slechts kan worden in rekening gebracht voor de ledenbijdrage 2018.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):