Onafhankelijk bestuurder: Raad maakt spelregels duidelijk!

8/10/2014 - IAB

Geachte confrater,

In het voorjaar van 2014 organiseerde het IAB een vijfdaagse vorming om de leden voor te bereiden op het mandaat van onafhankelijk bestuurder. De opleiding kreeg van de 51 (zowel Nederlands- als Franstalige) deelnemers een globale quotering van 84 %. Het Instituut is dan ook meer dan tevreden met zulke cijfers! Daarom zal het Instituut in de loop van de komende weken een nieuwe vorming organiseren. De erkenning als opleidingsverstrekker werd aangevraagd zodat de kost van de opleiding minder zwaar zal worden (zie voor meer info: Agentschap Ondernemen/KMO-portefeuille of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Economie & Werkgelegenheid). Wanneer we die erkenning ontvangen hebben, laten we u zeker en vast iets weten.

Ter herinnering: wie een mandaat als onafhankelijk bestuurder wil uitoefenen, dient te voldoen aan een aantal voorwaarden. Tot op vandaag heeft het Instituut van zijn leden quasi geen aanvraag tot uitoefening van het mandaat van extern bestuurder ontvangen. Sinds enkele jaren echter verwerkt de Raad van ons Instituut al een aantal aanvragen voor middelenvennootschappen of patrimoniumvennootschappen die opgericht werden door onze beroepsbeoefenaars. Nu we gestart zijn met de vorming tot onafhankelijk bestuurder verwachten we dat dit zal veranderen.

De Raad van het Instituut heeft al geanticipeerd op de vragen van de leden die een IAB-opleiding hebben genoten: hij heeft namelijk de voorwaarden voor het uitoefenen van het mandaat van onafhankelijk bestuurder opgesteld. Juridisch gezien is het mandaat van onafhankelijk bestuurder geen onderdeel van ons werkdomein en behoort het tot de privésfeer. Maar wanneer de handelingen in het kader van dit mandaat de reputatie van ons beroep schaden, kunnen ze wel beschouwd worden als de niet-naleving van de deontologische regels van rechtschapenheid en waardigheid.

Alvorens de Raad van ons Instituut zijn toestemming geeft, gaat hij na of de garanties en de mogelijkheden tot controle van het lid verenigd worden, en dit in volgende gevallen:

  • Geen risico dat de uitoefening van het mandaat (door het externe lid) de onafhankelijkheid, de waardigheid of de reputatie van het beroep in het gedrang brengt;
  • Geen risico dat de reputatie van het Instituut in het gedrang komt;
  • Een dekking BA Bestuurder van rechtspersonen door een erkende en gereputeerde verzekeraar.

De Raad kan nu al zeggen dat het mandaat van onafhankelijk bestuurder in – bijvoorbeeld – een verzekeringsmakelaarsvennootschap of een bankinstelling niet zal worden toegekend, aangezien dit niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Door de regels te verduidelijken voor al wie onafhankelijk bestuurder wil worden, geeft het Instituut zijn leden de kans om hun knowhow te gebruiken en een bijdrage te leveren voor de promotie van corporate governance en de professionalisering van onze economie.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Deontologie;Beroep > Organisatie kantoor
Kernwoord(en):