Controlewijziging en overgedragen verliezen

8/01/2015 - Pierre-François Coppens - Studiedienst IAB

Wij weten allemaal dat overgedragen verliezen niet langer aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting wanneer er een wijzing van de controle van de verlieslatende vennootschap plaatsvindt, tenzij wanneer deze controlewijziging beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften (art. 207, 3de lid WIB 1992).

Maar wat wordt er nu juist verstaan onder ‘rechtmatige financiële of economische behoeften’?

Strikt genomen, staat de fiscus geen aftrek van de overgedragen verliezen toe wanneer er geen continuïteit van de activiteiten van de onderneming is, er geen (minstens gedeeltelijk) behoud van de tewerkstelling gegarandeerd wordt, of wanneer de vennootschap waar een controlewijziging plaatsvindt zich niet in grote moeilijkheden bevindt.

Hieronder worden een aantal argumenten opgesomd die kunnen worden ingeroepen tegenover een controleur:

 • Ondernemingen in moeilijkheden:
  • De vennootschap heeft in de loop van meerdere jaren overgedragen verliezen opgestapeld, en vertoont al verschillende jaren een negatief eigen vermogen. 
  • De overnemers van de aandelen, verbinden zich ertoe de activiteiten van de vennootschap opnieuw op gang te brengen.
  • De overname is onvermijdelijk als gevolg van de ouderdom van de hoofdaandeelhouder, die niet langer over voldoende kennis en middelen beschikt om de vennootschap te doen opleven.
 • Behoud van de uitgeoefende activiteiten:
  • De overnemers zijn actief in dezelfde de sector als de overgenomen vennootschap. Ze zijn van plan de structuur ervan te versterken en te verbeteren, en hierbij te focussen op de bestaande activiteiten.
  • De activiteiten blijven behouden, en op termijn wordt zelfs een uitbreiding ervan voorzien.
  • Een overname is onvermijdelijk gezien de verouderde technologieën van de onderneming, waarvoor de overnemer een oplossing kan aanbrengen.
 • Behoud van de tewerkstelling:
  • De werknemers behouden al hun sociale rechten en verworvenheden nadat de verrichting werd gerealiseerd. Er wordt evenmin geraakt aan de pensioenrechten en de eindeloopbaanregelingen. 
  • Op basis van de constante stijging van de personeelskosten opgenomen in het businessplan kan worden aangetoond dat de overnemer in de toekomst van plan is extra werknemers aan te werven in België.

Volgens de rechtspraak dient niet alleen het belang van de vennootschap, maar ook dat van de aandeelhouders in overweging worden genomen bij de appreciatie van het gerechtvaardigd economisch of financieel karakter van de controlewijziging.

Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de aandeelhouder door middel van de overname een concurrent kan uitschakelen of bestaande contracten en gespecialiseerd personeel kan overnemen.

In geval van controlewijziging van een vennootschap met overgedragen verliezen, is het dus aangewezen te allen tijde aan te tonen dat de onderneming een reëel belang heeft over de overname. Maar er kan tevens rekening gehouden worden met de belangen van de overnemer van de verlieslatende vennootschap.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):