(Partiële) splitsingen en zakelijke overwegingen

20/01/2015 - Pierre-François Coppens - Studiedienst IAB

Uw cliënt wil zijn of haar activiteiten reorganiseren en denkt hierbij aan een (partiële) splitsing van zijn of haar vennootschap?

Het is raadzaam om in toepassing van art. 183 bis WIB 1992 zakelijke overwegingen naar voren te brengen, om te vermijden dat de administratie de belastingneutraliteit van de verrichting zou kunnen weigeren.

Wij zijn alle voorafgaande beslissingen uit 2014 nagegaan, die zich hebben uitgesproken over de aanvragen met betrekking tot de belastingneutraliteit van een (partiële) splitsing. Tevens hebben we de aangevoerde argumenten samengevat, die de Dienst voorafgaande beslissingen als aanvaardbaar beschouwd.

Om u te helpen bij een individuele vraag of bij het verdedigen in geval van weigering door de fiscus, hebben we de belangrijkste aanvaarde overwegingen hieronder samengevat:

  • De splitsing wordt gegrond doordat de aandeelhouders/oprichters van de vennootschap op termijn, en wanneer zij hun professionele carrière beëindigen, de activiteiten van de exploitatie zullen overdragen aan hun medewerkers.
  • De splitsingsverrichting heeft als doel de overname te vergemakkelijken gezien de belangrijke financiële impact die het gebouw heeft in de waardering van de vennootschap.
  • Op het vlak van werkgelegenheid zal het personeel verbonden aan de exploitatie worden overgenomen door de overnemende, nog op te richten vennootschap.
  • De nieuwe structuur zal toelaten efficiënter te werken en de ontwikkelings- en investeringsprojecten en partnerships binnen gespecialiseerde entiteiten nieuwe vast te leggen.
  • De splitsing wordt verantwoord doordat elke activiteit verschillende financiële behoeften heeft, en verschillende banken of investeerders kan aantrekken.
  • Door de splitsing of de partiële splitsing wordt het mogelijk om een activiteit van de vennootschap onder te brengen in een grotere groep met complementaire activiteiten.
  • De splitsing zal vermijden dat groeiende meningsverschillen zullen leiden tot conflicten tussen de verschillende aandeelhouders, die onvermijdelijk schade zullen toebrengen aan het goed bestuur en aan het maatschappelijk belang van de onderneming.
  • Door de partiële splitsing kan vennootschap X zich toeleggen op haar commerciële ontwikkeling, terwijl vennootschap Y de gebouwen op een optimale en coherente manier kan beheren. Elke vennootschap kan bijgevolg haar eigen ontwikkelings- en investeringsprojecten bepalen.
  • De partiële splitsing zal vennootschap X toelaten sneller te groeien, wat dan weer voor meer werkgelegenheid kan zorgen.

Hoewel deze argumenten over het algemeen worden aanvaard door de DVB, moet er rekening worden gehouden met zijn advies over de toepassing van de antimisbruikbepalingen bij reorganisaties. Dit advies werd onlangs op de website van de DVB gepubliceerd.

De DVB waarschuwt aanvragers die hun aandelen, voortkomend uit de (partiële) splitsing, op korte of middellange termijn wensen over te dragen: de DVB is ervan overtuigd dat indien er een eenheid van opzet is tussen de splitsingsverrichting en de overdracht van aandelen, art. 344 WIB 1992 (antimisbruikmaatregel) toepassing zal kunnen vinden.

Voorzichtigheid is dus geboden!

Thema's:
Kernwoord(en):