De informaticus en het belastingstelsel van de auteursrechten

10/02/2016 - Pierre-François Coppens - Belastingconsulent

Kunnen informatici de gunstregeling voor auteursrechten genieten?

De situatie ziet er doorgaans als volgt uit: een informaticus bouwt IT-oplossingen op maat of past bestaande IT-oplossingen aan aan de behoeften van de klanten van zijn eenpersoonsvennootschap. Daarvoor zal hij een nieuw computerprogramma ontworpen hebben. Die software is bestemd om een belangrijke basis te vormen voor de activiteit van de vennootschap.

De vennootschap zal tegen betaling gebruikerslicenties verlenen en aanvullende diensten leveren aan haar klanten, zoals aanpassingen of het onderhoud van de software.

Die diensten die tegen uurloon worden vergoed, brengen met zich mee dat de vennootschap de auteursrechten op de software bezit.

In zijn voorafgaande beslissingen nr. 2014.721 van 3 februari 2015 en/of nr. 2014.558 van 18 november 2014 aanvaardt de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) dat een variabele vergoeding vastgesteld op 15 % van de omzet (excl. btw), verwezenlijkt door de toekenning van gebruikerslicenties voor het programma ‒ en dus exclusief de omzet die voortvloeit uit prestaties (onderhoud en dergelijke) die aan de klanten worden gefactureerd ‒, die door de vennootschap aan haar zaakvoerder zal worden toegekend krachtens de overeenkomst, kan aangemerkt worden als een roerend inkomen in de zin van artikel 17, § 1, 5° WIB.

In een beslissing van 27 januari 2015 nr. 2014.720 spreekt de DVB zich ook uit over de kwalificatie van de bedragen die door de vennootschap worden toegekend aan haar ontwikkelaars onder het statuut van (actuele en toekomstige) loontrekkende en zelfstandige.

De arbeidsovereenkomsten van de bedienden bepalen bovendien dat “de werkgever (…) de begunstigde is van de auteursrechten op de computerprogramma’s die door de werknemer in de uitvoering van deze arbeidsovereenkomst of op bevel van de werkgever worden geschreven”.

Voor wat de zogenaamde zelfstandige ontwikkelaar van de vennootschap betreft, bepalen de dienstenovereenkomsten tussen de vennootschap en deze natuurlijke persoon vaak dat de door de zelfstandige ontwikkelaar te leveren diensten onder andere omvatten: de beschrijving van de technische evoluties waaraan de IT-oplossing moet aangepast worden, de vertaling van deze technische evoluties in een witboek dat door het ontwikkelingsteam kan geïntegreerd worden, alsook designing om zich te vergewissen van de intuitivity van de oplossing.

Volgens de DVB zullen de inkomsten verkregen uit de cessie van de auteursrechten van deze ontwikkelaars tot 25 % (maar niet meer!) mogen bedragen van de totale financiële envelop (voor RSZ) die hen wordt toegekend.

De wijziging van de arbeidsovereenkomsten en dienstenovereenkomsten om er de verdeelsleutel van de vergoeding in op te nemen naargelang deze betrekking zal hebben op de cessie van auteursrechten dan wel op de prestatie van materiële diensten is geen fiscaal misbruik in de zin van artikel 344, § 1 WIB.

Thema's:
Kernwoord(en):