Sponsoringkosten: te volgen regels

25/05/2016 - Pierre-François Coppens - Belastingconsulent

Zoals Jef Wellens schrijft, “is sponsoring een zakelijke overeenkomst waarbij de sponsor een in geld waardeerbare prestatie levert en waarbij de gesponsorde communicatiemogelijkheden levert, die voortvloeien uit zijn vakbeoefening” [1].

Terwijl bij reclame de nadruk gelegd wordt op het product of de dienst, wordt bij sponsoring eerder gemikt op de naambekendheid door middel van een bijzonder evenement. Wanneer de door een onderneming gedane kosten voor sponsoring verband houden met de activiteit van de onderneming en de uitgegeven bedragen verantwoord zijn door bewijskrachtige gegevens, dan vallen ze onder aftrekbare beroepskosten [2].

Fiscale ambtenaren houden evolutie en rol publiciteit goed in de gaten

De fiscale administratie schrijft trouwens in haar eigen commentaar dat de ambtenaren daarbij de evolutie en de rol van de publiciteit, onder meer via sponsoring, in de moderne zakenwereld niet uit het oog mogen verliezen [3].

In een addendum van 3 september 2013 aan een circulaire van 6 augustus 2010, verduidelijkt de administratie, in verband met de toegangstickets voor sportieve manifestaties waaraan een sportclub zelf deelneemt, dat het gedeelte van het sponsorbedrag dat de tegenwaarde voor die tickets vormt, slechts als een publiciteitskost bij de sponsor zal kunnen worden aangemerkt, wanneer:

  • hij kan aantonen dat het gebruik van de locatie waar de betreffende sportwedstrijd plaatsvindt, gericht is op het voeren van een of andere vorm van publiciteit voor hemzelf (publiciteit voor de sportclub is dus niet relevant); of
  • het ticket bijvoorbeeld gebruikt wordt als prijs in een publiciteitswedstrijd die openstaat voor het grote publiek.

Als het publicitair oogmerk niet kan worden aangetoond, dan is het gedeelte van de sponsorbijdrage dat overeenstemt met de tegenwaarde van de toegangstickets bij de sponsor niet aftrekbaar als publiciteitskost.

Reizen: voordeel van alle aard

Indien het een reis betreft die door de sponsor wordt aangeboden, zal die reis een belastbaar voordeel van alle aard uitmaken bij de verkrijger, zodra hij de uitnodiging heeft verkregen uit hoofde van of naar aanleiding van de beroepsactiviteit die hij uitoefent.

Hier worden de zakelijke relaties beoogd, zoals de leveranciers van de sponsor (zowel de leveranciers van goederen als de leveranciers van diensten, zoals de vaste advocaat, de externe boekhouder, de externe fiscalist, de preventieadviseur, enz.) of de klanten van de sponsor. [4] 

Om aftrek van de sponsoringkosten te trachten verkrijgen, blijft het alleszins raadzaam om bij de belastingaangifte een nota te voegen met vermelding van de naam en het adres van de genieters van de betaalde bedragen en de datum van betaling.

Wat zegt DVB?

Merk ook op dat de DVB in een voorafgaande beslissing [5] aangaf dat, indien de stortingen met tegenprestatie worden verricht en indien de gestorte bedragen in overeenstemming zijn met het verkregen voordeel, deze aftrekbaar zijn als publiciteitskosten op basis van en onder de voorwaarden gesteld in artikel 49 van het WIB 92.

---------------------------------------
[1] Jef Wellens, Reclame- en publiciteitskosten, sponsoringskosten, Analyses van de auteur, www.monkey.be
[2] Antwerpen, 21 november 1994, R.G.F., 1995, p. 143, noot B. DHAEYER
[3] Com.IB, 52/206
[4] Circulaire nr. Ci.RH.241/603.725 (AFER 56/2010) d.d. 6 augustus 2010 verduidelijkt door addendum d.d. 3 september 2013
[5] Voorafgaande beslissing nr. 500.242, 26 januari 2006

Thema's:
Kernwoord(en):