Neerlegging van jaarrekeningen en de bekendmaking van akten... : de tarieven voor 2008!

10/01/2008 -

NEERLEGGING VAN JAARREKENINGEN

Wanneer de jaarrekeningen vergezeld worden van andere documenten, moeten ze worden neergelegd bij de Balanscentrale dertig dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar. De jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening en alle stukken die hiermee worden neergelegd, dienen in éénzelfde taal te worden opgesteld. In de stukken die het voorwerp uitmaken van één en dezelfde neerlegging mag dus niet meer dan één taal worden gebruikt. Het is de plaats waar de exploitatiezetel(s) van de onderneming is (zijn) gevestigd, die bepaalt in welke taal de documenten openbaar moeten worden gemaakt.

Door de verplichte indexering worden verschillende kosten betreffende de neerlegging jaarlijks verhoogd. Resultaat: een lichte verhoging van de tarieven voor het neerleggen van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van ondernemingen alsook de jaarrekeningen van de pensioenfondsen. Opgelet: voor de laattijdige neerlegging wordt er onder andere een tarieftoeslag aangerekend.

1. Ondernemingen en pensioenfondsen (en ondernemingen met de  rechtsvorm van een vzw)

 

Neerlegging XBRL via internet

Neerlegging PDF via internet

Neerlegging op papier

Volledig schema

359,08 EUR

413,53 EUR

419,58 EUR

Verkort schema

134,02 EUR

188,47 EUR

194,52 EUR

Verbetering van een eerder neergelegde jaarrekening

131,29 EUR

131,29 EUR

131,29 EUR

Er wordt nogmaals op gewezen dat de jaarrekeningen van ondernemingen, die opgesteld werden aan de hand van bovenstaand volledig of verkort schema, worden neergelegd in de vorm van een “xbrl”-bestand (gestructureerd databestand). De andere jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen kunnen worden neergelegd als een pdf-bestand. Hetzelfde geldt voor de jaarrekeningen van de vzw’s en de openbare instellingen.

! Laattijdige neerlegging van de jaarrekeningen: het niet respecteren van de verplichte termijn om de jaarrekeningen neer te leggen, kan verschillende gevolgen hebben: tarieftoeslag, burgerlijke sanctie, gerechtelijke ontbinding.

2. Vzw’s en stichtingen, behalve de pensioenfondsen

De grote en zeer grote vzw’s en private stichtingen dienen hun jaarrekeningen neer te leggen bij de Nationale Bank: zie Groottecriteria (klein, groot of zeer groot) voor vzw’s en de infomail NBB nr. 28/2007

! Specifieke gevolgen bij niet of laattijdige neerlegging door de vzw’s en stichtingen: gerechtelijke ontbinding, onontvankelijkheid van gerechtelijke vorderingen, geen machtiging voor giften!

BEKENDMAKING VAN AKTEN

 

oprichtingsakte

akte houdende wijziging

Onderneming

177,30 EUR (exclusief btw)

110,80 EUR (exclusief btw)

Vzw, Ivzw’s en stichtingen en andere vormen die kunnen worden ondergebracht onder de algemene term "verenigingen":

117,50 EUR (exclusief btw)

88,70 EUR (exclusief btw)

ANDERE BEKENDMAKINGEN (B.S. van 14 december 2007, p. 61.675)

o  Aankondigingen: de prijs van de in het Belgisch Staatsblad in te lassen aankondigingen wordt op vier euro tien cent (euro 4,10), exclusief btw, per regel van maximaal 70 tekens gebracht.

o  Opname in het bulletin der Aanbestedingen

Het tarief voor inlassing van berichten in het Bulletin der Aanbestedingen wordt vastgesteld op één euro zestig cent (euro 1,60), exclusief btw, per regel van maximaal 70 tekens. De betalingen kunnen gedaan worden per cheque, per postwissel, per voorafgaande bankoverschrijving op rekening 679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad, per voorafgaande storting op rekening 679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad, of per voorafgaande internationale overschrijving op rekening 679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad. CODE BIC/SWIFT: PCHQBEBB. CODE IBAN BE 48 6792 0055 0227.

Thema's:
Kernwoord(en):