Herinnering ledenbijdragen

6/03/2008 -

Als er een wijziging optreedt in de hoedanigheid van een IAB-lid, dan heeft dat meestal ook invloed op het bedrag van de verschuldigde ledenbijdrage. Met het oog op de vaststelling van de nieuwe ledenbijdragen voor 2008 en het voeren van een efficiënte ledenadministratie, nodigt de Secretaris-Penningmeester van het IAB de leden uit om m.b.t. alle wijzigingen in hun hoedanigheid vóór 31 maart 2008 de nodige formaliteiten te vervullen bij het Instituut.

Naar aanleiding van de algemene vergadering van het Instituut d.d. 19 april 2008 zullen eveneens de ledenbijdragen voor het jaar 2008 vastgelegd worden.

Onder voorbehoud van een andersluidende beslissing van de algemene vergadering van het Instituut zullen de ledenbijdragen onderverdeeld worden in de volgende categorieën:

1) natuurlijke personen – interne leden

Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan:

  1. nieuwe interne leden erkend in 2008, 2007, 2006, na een stage van drie jaar te hebben doorlopen
  2. gepensioneerde interne leden

2) natuurlijke personen – externe leden

Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan:

  1. nieuwe externe leden erkend in 2008, 2007, 2006, na een stage van drie jaar te hebben doorlopen
  2. gepensioneerde externe leden

3) professionele vennootschappen

-          éénpersoonsvennootschappen
-          andere

4) stagiairs

De ledenbijdrage wordt voor elk lid vastgesteld op basis van de hoedanigheid die bekend is bij het Instituut op datum van de algemene vergadering.

Een lid kan veranderen van categorie als zijn hoedanigheid wijzigt. Het kan met name gaan om:

 • een wijziging van statuut, waardoor de inschrijving verandert van de lijst van de interne leden naar de lijst van de externe leden en omgekeerd;
 • het verwerven van de status van een gepensioneerd lid met activiteit;
 • het ontslag wegens stopzetting of om andere redenen;
 • elke wijziging omtrent de erkende vennootschap en, meer in het bijzonder, elke wijziging in haar aandeelhouderschap.

Met het oog op het voeren van een efficiënte ledenadministratie verzoekt de secretaris-penningmeester van het IAB de leden die van categorie wensen te veranderen om vóór 31 maart 2008 hiertoe de nodige formaliteiten te vervullen bij het Instituut per aangetekende brief.

Tenslotte wenst het Instituut er eveneens op te wijzen dat elke accountant en/of belastingconsulent verplicht is zijn adreswijziging aan het Instituut mee te delen. Zoniet stelt hij het Instituut in de onmogelijkheid zijn wettelijke taken te vervullen.

Thema's:
Kernwoord(en):