Elektronische facturering, het project ‘e-Invoice Bridging’ en het ‘accounting token’…

27/03/2008 -

De factuur vervult tal van functies: ze heeft een bewijskrachtig, dwingend en economisch karakter, ze is een informatiedrager, en ze is heel belangrijk vanuit het oogpunt van de boekhouding en het fiscaal recht; de factuur is daarom in de eerste plaats van belang voor ondernemingen en accountants/belastingconsulenten. Al is het nog veruit het meest in papiervorm dat we ermee te maken krijgen in het kader van de uitoefening van onze beroepsactiviteit van bevoorrecht adviseur van de ondernemingen, wij konden niet aan de kant blijven staan tijdens het debat over de dematerialisering van de boekhoudkundige procedures en stukken die toegestaan is door de elektronische facturering, die in België sinds 2005 gelanceerd is, en reële groeiperspectieven heeft, ook bij kmo’s.

Al is ze technisch in orde, wij menen dat de elektronische factuur vanzelfsprekend in diskrediet zal raken indien het aantal verschillende formaten die bij het uitreiken en ontvangen van een factuur moeten worden beheerd, hogere kosten meebrengt dan de papieren formule. Die terechte bezorgdheid kan ook toenemen indien de integratie in een boekhoudsysteem afhangt van een wettelijk (i.e. eigendomsrechtelijk) beschermde interface en/of indien een bepaalde software of een bepaald exploitatiesysteem van de archivering niet gedurende de volledige bewaartermijn garandeert dat de gegevens volledig herbruikbaar blijven door andere software op een ander exploitatiesysteem. Geconfronteerd met de wildgroei in de ontwikkeling van softwareprogramma’s die met facturering en boekhouding verband houden, hebben we het dan ook opportuun gevonden om in het kader van de activiteiten van de Informaticacommissie een werkgroep met Isabel op te richten, waar vervolgens Certipost is bijgekomen. De bedoeling bestond erin voor de aanmaak en verwerking van elektronische facturen een model op te stellen dat zodanig uitgewerkt is dat voldaan wordt aan de wettelijke en organisatorische vereisten op boekhoudkundig en fiscaal vlak.

Dit project, dat ‘e-Invoice Bridging’ heet en waarvan we een eerste denk- en schrijffase beëindigen, zou er eind juni toe moeten leiden dat de beroepsbeoefenaars van boekhouding en fiscaliteit en de uitgevers van boekhoudkundige software en oplossingen voor elektronische facturering kunnen beschikken over een leidraad voor goed bestuur op het vlak van integratie van elektronische facturen in de boekhouding. Daaruit blijkt onze wil om de behoeften van het beroep uit te drukken en in beeld te brengen, veeleer dan ons goed- of kwaadschiks aan te passen aan door de markt geleverde en opgelegde oplossingen.

Indien, zoals reeds het geval is, de factuur niet standaard is, zullen de ontwikkelaars van boekhoudsoftwareprogramma’s, om de gegevens van de elektronische factuur rechtstreeks in de boekhouding te integreren en om een elektronische boeking te genereren, specifieke software moeten ontwikkelen voor elke uitreiker van facturen. Daarom stellen wij voor de factuur vergezeld te doen gaan van een standaardformulering die in eender welk boekhoudsysteem kan worden ingevoegd, zonder dat rekening hoeft te worden gehouden met de uitreiker van de factuur. Indien die gegevens door de verkoper worden ingevuld op het moment dat de elektronische factuur wordt aangemaakt, dan zullen ze het ‘accounting token’, een noodzakelijke, voor de beroepsbeoefenaar onmisbare tool, vervolledigen. Deze gegevens vervolledigen het ‘accounting token’, het derde deel van het XML-bestand dat verband houdt met de elektronische facturering en volgt op de algemene factureringsgegevens en de informatie die noodzakelijk is voor de voorbereiding van de betaling.

In afwachting willen wij alles op transparantie zetten. In deze geest van openheid die voor ons een drijvende kracht is, gaan we eerstdaags op onze website, meer bepaald in de rubriek ‘Nieuws’ onder ‘E-Invoice’, een informatief gedeelte ontwikkelen dat speciaal gewijd is aan de problematiek van de elektronische factuur vanuit het project “e-Invoice Bridging” bekeken. Die informatie zal regelmatig worden geüpdatet; u zal er dan ook alle nuttige informatie vinden en kunnen volgen hoe onze werkzaamheden vorderen. Het is ook de plaats waar u op gebruiksvriendelijke wijze alle ter beschikking gestelde middelen kan downloaden. Wij willen u alvast bedanken voor uw opmerkingen, die u kan richten aan e-invoicebridging@iec-iab.be.

Door deze goed zichtbare, dubbele actie wensen wij een krachtig signaal te geven dat de sector erop staat op grond van zijn expertise en ervaring volop deel te nemen aan de evolutie van onze werkomgeving en dat de bedrijfswereld een en ander verwacht in termen van gedematerialiseerde procedures en documenten. Deze wens, die aansluit bij dezelfde constructieve uitwisseling die we eveneens met de FOD Financiën onderhouden in het kader van de ontwikkeling en evaluatie van de elektronische aangiftetoepassingen, vormde de kern van de toespraak die mevrouw Micheline Claes, ondervoorzitter van het Instituut, hield voor tal van verantwoordelijken van software-uitgeverijen, die op 27 februari in Brussel bijeengekomen waren, op initiatief van Isabel.

Meer info

Thema's:
Kernwoord(en):