De aangiften in de PB zijn er weer!

15/05/2008 -

Auteur: Roger Lassaux

Net als veel van uw cliënten hebt u één dezer dagen ongetwijfeld een bruine enveloppe met uw personenbelastingaangifte in de brievenbus gevonden.

Deze aangifte in verband met aanslagjaar 2008, die in het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2008 werd gepubliceerd, vergt enige commentaar, waaraan we, op verzoek van de FOD Financiën, graag een aanbeveling toevoegen.

Modaliteiten in verband met de indiening

De aangifte kan, op de geëigende wijze, op papier bij de bevoegde controle worden ingediend, maar uiteraard ook elektronisch via Tax-on-web. Deze toepassing, die vanaf 15 mei 2008 operationeel is en steeds frequenter wordt gebruikt (32,8 % meer in 2007 dan in 2006), beschikt in de versie 2008 over verscheidene nieuwigheden, waardoor ze gebruiksvriendelijker en efficiënter is geworden. Vóór de toegang tot de eigenlijke aangifte kunnen alle vooringevulde gegevens in pdf-formaat worden geraadpleegd. Ook is hulp bij het invullen van bepaalde delen van de aangifte beschikbaar: een Belgisch bankrekeningnummer volgens de nieuwe IBAN/BIC-standaard, want er werd immers overgeschakeld naar het gemeenschappelijke eurobetalingsgebied SEPA (Single Euro Payment Area), en in aanmerkingneming van de interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen vanaf 1 januari 2005 voor de aftrek voor enige woning.

Termijnen

Zoals u hebt gezien werd de algemene indieningstermijn vastgesteld op 2 juli 2008. In tegenstelling tot wat sommigen geloven, hebben particulieren die hun aangifte via Tax-on-web indienen niet automatisch recht op een aanvullende indieningstermijn van een maand[1], zoals dat in het verleden gold voor de aangiften in de vennootschapsbelasting die via VenSoc werden ingediend. Kortom, de uiterste datum van 2 juli 2008 geldt zowel voor de papieren aangiften als voor de elektronische aangiften, met één uitzondering: de termijn “mandatarissen”. Tenzij u na een individueel verzoek tot verlenging een aanvullende termijn hebt verkregen, is de enige manier om na 2 juli nog een aangifte tijdig in te dienen deze via Tax-on-web in te dienen door bemiddeling van een daartoe gemachtigd boekhoudkundig of fiscaal deskundige. Met dit systeem beschikt u over bijna vier maanden extra, zodat de aangifte nog geldig kan worden ingediend tot 31 oktober 2008. Tot daar ons advies! Aangezien tijdens de laatste dagen voor de deadline van vorig aanslagjaar nog meer dan 42 000 mandaten werden ingediend, wat op zijn minst tot moeilijkheden in verband met de ontvangst leidt, raden wij u aan om tijdig de nodige controles uit te voeren en de nodige stappen te zetten (mij registeren als volmachthouder). 

Nieuw voor 2008!

De nieuwigheden houden voornamelijk verband met actuele prioriteiten en betreffen fiscale incitanten voor energiebesparing en schone auto’s, met name om de aanschaf van nieuwe milieuvriendelijkere auto’s te bevorderen. Maar ook de uitgaven voor de beveiliging tegen inbraak of brand van een woning komen voortaan voor belastingvermindering in aanmerking.

a) Energiebesparende uitgaven – code 363 (eigenaar) en 369 (huurder): 40 % van het in 2007 betaalde bedrag (incl. btw) met, als opmerkelijk feit, een verdubbeling van de maximum fiscale aftrek (2 600 EUR – 2 650 EUR vanaf 1 januari 2008). De installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie en/of de plaatsing van zonnepanelen geeft recht op een bijkomende vermeerdering van de aftrek (780 EUR), mits de totale uitgaven in 2007 meer bedragen dan 6 625 EUR, in welk geval de vermindering tot 3 380 EUR kan oplopen.

Als bewijs moet worden voorgelegd: de betalingsbewijzen en eensluidend verklaarde kopieën van de door een geregistreerde aannemer opgestelde factuur die de vermelding “Verklaring met toepassing van artikel 63/11 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel 145/24 WIB 92” bevat. De betaling van een factuur of van de werken mag over verschillende jaren worden gespreid.

b) Passiefhuis – code 367: de belastingvermindering van 780 EUR (het bedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd) wordt per betrokken woning gedurende 10 opeenvolgende jaren verleend en kan worden samengevoegd met de vermindering voor energie-investeringen. Het desbetreffende certificaat, afgeleverd door de vzw Passiefhuis-Platform of een soortgelijke Europese organisatie, moet niet bij de aangifte worden gevoegd maar moet ter beschikking van de Fiscale Administratie worden gehouden. Het feit dat een belastingplichtige eigenaar is van dergelijke woning, geeft aanleiding tot een jaarlijkse controle.

c) Fonds ter reductie van de globale energiekost – code 391: 5 % van de in 2007 werkelijk betaalde prijs voor de aankoop van de op naam van de belastingplichtige uitgegeven obligaties.

d) Vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor – code 395: de vermindering waarop de eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker van een woning die via een sociaal verhuurkantoor wordt verhuurd recht heeft, bedraagt 5 % van het bedrag van de werken, met een maximum van 980 EUR, en dat gedurende 9 opeenvolgende jaren. De totale kostprijs van de werken – zie artikel 63/14 KB/WIB 92 – moet ten minste 9 760 EUR (incl. btw) bedragen en de woning moet, bij de aanvang van de werken, ten minste 15 jaar oud zijn.

e) Beveiliging van de woning tegen diefstal en brand – code 382: een belastingvermindering, gelijk aan 50% van de gedane uitgaven, met een maximum van 170 EUR, wordt in het kader van de strijd tegen diefstal toegekend op de levering en de plaatsing van inbraakvertragende elementen, alarmsystemen en de onderdelen ervan, alsook van camera’s uitgerust met een registratiesysteem. De uitgaven die recht geven op een belastingvermindering in het kader van de brandbeveiliging betreffen de levering en de plaatsing van water- of poederblussers en bepaalde brandbestendige deuren.

f) Aankoop van een “schone” auto: vermindering rechtstreeks toegekend op factuur bij aankoop. Twee categorieën nieuwe auto’s worden in aanmerking genomen:

Auto met een beperkte CO2-uitstoot

  • niet meer dan 115 g CO2 per km: 15 % van de aankoopprijs (incl. btw), met een maximum van 4 190 EUR – code 380;
  • CO2-uitstoot tussen 105 en 115 g per km: 3 % van de aankoopprijs (incl. btw), met een maximum van 800 EUR – code 381.

De factuur, die de volgende vermelding moet bevatten “Verklaring in toepassing van artikel 63/13 van het KB/WIB 92 betreffende een voertuig beoogd in artikel 145/28 WIB 92 met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per kilometer. Ik ondergetekende ... bevestig dat het voertuig beschreven in deze factuur nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een inschrijving in België of in het buitenland” moet, samen met het betalingsbewijs, ter beschikking van de Fiscale Administratie worden gehouden.

Auto met dieselmotor met beperkte CO2 -uitstoot – niet meer dan 130 g CO2  per km en standaard uitgerust met een roetfilter die maximaal 5 mg deeltjes per km uitstoot: 200 EUR vermindering – code 386

De factuur, die de volgende vermelding moet bevatten “Verklaring in toepassing van artikel 63/13 van het KB/WIB 92 betreffende een dieselvoertuig beoogd in artikel 145/28 WIB 92 met een maximale uitstoot van 130 gram CO2 per kilometer en die standaard is uitgerust met een roetfilter die maximaal 5 mg deeltjes per kilometer mag uitstoten. Ik ondergetekende ... bevestig dat het voertuig beschreven in deze factuur nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een inschrijving in België of in het buitenland” moet, samen met het betalingsbewijs, ter beschikking van de Fiscale Administratie worden gehouden.[1] Eveneens in verband met de geruchtenmolen vermelden we dat er nooit sprake was om aan de verzending van de aangifte via Tax-on-web een belastingvermindering van 20 EUR te verbinden en bijgevolg dat er geen plannen bestaan om dat voordeel af te schaffen. Het gerucht heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in Frankrijk waar, bij de eerste elektronische aangifte, inderdaad 20 EUR in mindering wordt gebracht.

 

Thema's:
Kernwoord(en):