Elektronische aangiften, termijnen, enig mandaat: stand van zaken en voorstellen!

28/05/2008 -

Auteur: Roger Lassaux

Een klimaat van constructieve gedachtewisselingen en de duidelijke politieke wil om de boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaars, de direct betrokken spelers op het terrein,  bij de uitdagingen en debatten te betrekken, en de gemeenschappelijke zorg voor een concrete aanpak; dat waren de grote lijnen van de vergadering die onlangs werd gehouden op het kabinet van de nieuwe staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën, de heer Bernard Clerfayt. De verantwoordelijken van de Belastingadministratie stelden de stand van zaken voor van de verschillende elektronische aangiftetoepassingen evenals de projecten op korte termijn. De kernvraag van de termijnen voor de verschillende aangiften, zowel op papier als elektronisch, en de kwestie van het “enig mandaat” werden eveneens besproken.

Elektronische aangiftetoepassingen

Zoals u kan vaststellen in de bespreking van elke toepassing, zijn drie algemene tendensen het vermelden waard:

  • Technologische vooruitgang. De aangiftetoepassingen gebaseerd op de X-400 technologie, gekoppeld aan een voorafgaande erkennings- en testprocedure (Edivat, Vat List, Vat Intra), die als verouderd worden beschouwd, zullen eind 2008 uit gebruik worden genomen. De mogelijkheid om Intervat te gebruiken om deze aangiften en stukken in te dienen, die trouwens nu al beschikbaar is, zal dan de enige elektronische toegang vormen;
  • Interactie tussen de toepassingen. De gegevens die via My Minfin en Belcotaxonweb worden verzameld, zijn nodig voor de voorafgaande invulling van aangiften die via Tax-on-web worden ingediend;
  • Op termijn alles elektronisch? Het ziet ernaar uit dat de elektronische verzending van aangiften en andere stukken, die momenteel nog optioneel is, stilaan een verplichting wordt, die uiteraard stapsgewijs en gespreid in de tijd zal worden opgelegd.

* Tax-on-web

De toepassing is operationeel vanaf 15 mei 2008 en de constant groeiende gebruikscijfers zijn het beste bewijs van het succes ervan. De ervaring heeft ons geleerd dat bij de ontwikkeling ervan veel aandacht werd besteed aan de adviezen van de boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaars, de belangrijkste actoren op het terrein. Dienaangaande kan de wens van de Administratie om snel een enquête te houden om de algemene graad van voldoening te bepalen en om uw opmerkingen en suggesties te vernemen, op onze instemming en logistieke steun rekenen.

* Vensoc

Ook al wordt nog maar voor een beperkt deel van de aangiften in de vennootschapsbelasting van deze toepassing gebruik gemaakt, meer bepaald voor iets minder dan een derde, toch gaat ze er constant op vooruit. Wat de nieuwigheden betreft: de mogelijkheid om het e-mailadres en het faxnummer van de boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaar te vermelden en de verzending van de ontvangstmelding in pdf-formaat. En, op langere termijn, is de overschakeling naar het XBRL-formaat, dat het opmaken van de bij de aangifte verplicht toe te voegen bijlagen gebruiksvriendelijker zal maken, voorzien voor het aanslagjaar 2009. Ook de kwestie van de verplichte elektronische indiening van de aangifte in de vennootschapsbelasting werd besproken.

* BOW – FinProf

Hier kunnen we spreken van een echt succes (15 miljoen fiches tegen 5 miljoen vorig jaar en een prognose van 20 miljoen voor dit aanslagjaar). Er werden maatregelen genomen opdat de aangever niet meer zou worden geconfronteerd met een wachttijd van 24 uren wegens de volledige validatieprocedure van zijn verzending, vooraleer een tweede aangifte te kunnen verzenden. De aandacht werd gevestigd op de problemen voortvloeiend uit het feit dat de voordelen van alle aard wegens de debetstand van de rekening-courant pas correct zijn op de datum van afsluiting van de balans, zodat het opportuun zou zijn om voor de fiches 281.20 “bedrijfsleiders” de indieningstermijn vast te stellen op 30 juni.

De elektronische indiening is momenteel slechts verplicht voor de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing waarvan het bedrag van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de inkomsten van het vorige jaar meer bedraagt of gelijk is aan 100 000 euro, maar vanaf de indiening van de fiches en samenvattende opgaven die betrekking hebben op de inkomsten van 2008 (aanslagjaar 2009) zal de elektronische indiening verplicht zijn voor alle schuldenaars.

De verplichting tot indiening van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing via Fin Prof, was voor dezelfde “grote belastingplichtigen” al van toepassing voor de aangifte betreffende de belastbare inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2008. Vanaf de kwartaalaangifte van april 2009 zullen alle schuldenaars voor het eerst deze elektronische procedure moeten gebruiken.

* Edivat

Deze toepassing zal eind 2008 uit gebruik worden genomen. Dat zal met een e-mail worden medegedeeld aan de huidige gebruikers.

* Intervat

De elektronische indiening van de periodieke aangifte is sinds 1 juli 2007 reeds verplicht voor de “grote” ondernemingen (belastingplichtigen wier jaaromzet, excl. btw, over kalenderjaar 2005 ten minste 50 miljoen euro bedraagt voor het geheel van hun economische activiteit, met inbegrip van de vrijgestelde belastingplichtigen die geen recht hebben op aftrek van de btw, overeenkomstig artikel 44 W.Btw). Deze verplichting zal stelselmatig worden uitgebreid en veralgemeend: 1 februari 2008 voor de “middelgrote ondernemingen” (belastingplichtigen die maandaangiften moeten indienen en belastingplichtigen die uit de kwartaalaangiften zijn gesloten omdat hun jaaromzet, excl. btw, voor leveringen van minerale oliën, toestellen voor mobiele telefonie en computers alsmede hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen en landvoertuigen uitgerust met een motor meer dan 20 000 EUR bedraagt; 1 april 2009: de belastingplichtigen gehouden tot het indienen van kwartaalaangiften.

Enige uitzondering: de belastingplichtigen of de daartoe gevolmachtigde mandatarissen die bewijzen dat ze niet over de nodige technische middelen beschikken om deze verplichting na te komen. (Wat indien ik niet over een computer en/of internetverbinding beschik?)

In verband met de soms problematische toegang tot de toepassing, merkt de FOD Financiën op dat logistieke en operationele maatregelen werden genomen en dat per slot van rekening, ondanks de vaak hoge gebruikspieken – 66 000 aangiften de laatste dag – het systeem slechts eenmaal vier uur lang is uitgevallen. Bij die gelegenheid werd een bericht op de Intervat-site geplaatst om te melden dat, om de belastingplichtigen niet te benadelen, de Administratie blijk zou geven van soepelheid bij de beoordeling van de uiterste datum van indiening. Ook zullen alle nodige maatregelen worden genomen opdat de ontvangst van de aangifte voor het tweede kwartaal 2008 zonder strubbelingen zal verlopen. Deze gegarandeerde goede werking is erg belangrijk, aangezien Intervat momenteel de top-aangiftetoepassing is: behalve de periodieke aangiften kunnen nu ook al de intracommunautaire opgaven en de klantenlistings via dit systeem worden ingediend. En hoewel er wel enige problemen met het opmaken van de ontvangstmelding kunnen zijn geweest, beperkte dit probleem zich tot verzendingen van meer dan 80 aangiften ineens. Hoewel het probleem vandaag als opgelost wordt beschouwd, is het, bij toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel, ongetwijfeld nuttig bij de verzending van bestanden deze te beperken tot 75 aangiften per bestand.

De nadruk werd gelegd op het belang voor de boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaars, om te kunnen beschikken over een staat van alle fiscale schulden van een welbepaalde belastingplichtige, aangezien wij de eerste zijn die met de problematiek van de laattijdige en zelfs niet-betalingen worden geconfronteerd. Hoewel bij de discussies hierover rekening moet worden gehouden met eventuele moeilijkheden in verband met de vergunning tot toegang tot de informatie, werd het beginsel niet verworpen, maar de termijnen voor de realisatie ervan zijn wel opgeschoven.

* Vat Intra/Vat List

De elektronische indiening van de jaarlijkse opgave van de aan de btw onderworpen klanten en van de intracommunautaire opgave zal vanaf 1 juli 2008 verplicht zijn voor de belastingplichtigen die maandaangiften moeten indienen en een jaar later voor de belastingplichtige die kwartaalaangiften moeten indienen. De belastingplichtigen die geen periodieke aangiften moeten indienen, zullen niet verplicht worden om voor het indienen van de betrokken stukken het elektronisch systeem te gebruiken. Deze stukken kunnen nu al met Intervat worden ingediend.

De FOD Financiën activeert nu al geen nieuwe gebruikers meer voor deze toepassingen. Naast de periodieke btw-aangiften (maandelijks of trimestrieel), kunnen de jaarlijkse klantenlistings en de trimestriële intracommunautaire opgaven (dus niet de jaarlijkse intracommunautaire opgaven) via Intervat worden ingediend. Vanaf dezelfde streefdatum, namelijk 1 juli 2008, zal de mogelijkheid om de jaarlijkse klantenlisting en de trimestriële en jaarlijkse opgaven van vrijgestelde intracommunautaire leveringen via een magnetische drager in te dienen definitief worden opgeheven voor alle belastingplichtigen. Daaronder vallen enerzijds de intracommunautaire opgave over het tweede kwartaal 2008 en anderzijds de klantenlisting en de jaarlijkse intracommunautaire opgave over 2008.

* My Minfin

My Minfin is een initiatief dat nog in volle ontwikkeling is, om het fiscaal dossier te beheren en onder meer de mogelijkheid biedt om persoonlijke gegevens toe te voegen of te wijzigen. Het lijdt, zoals gezegd, onder het feit dat de gemandateerde boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaar geen toegang heeft tot de gegevens van zijn cliënten, zoals aanslagbiljetten, kadastrale inkomens - in afwachting van het project tot onlinetoegang van de kadastrale gegevens – kopieën van reeds ingevulde aangiften.

Termijnen

Naast de voortzetting van het noodzakelijk overleg over de terugkeer naar als redelijk beschouwde termijnen voor de indiening van de aangifte – hetgeen veronderstelt, zoals werd gesteld, dat naast de eigenlijke aangifte, ook het geheel van de fiches, fiscale attesten, net als de circulaires, enz., die nuttig en nodig zijn om deze in te vullen, beschikbaar zijn – werd diverse informatie medegedeeld.

* Aangifte PB

De uiterste datum voor de indiening van de papieren en elektronische aangifte is vastgesteld op 2 juli 2008. Enige uitzondering, de datum “mandataris”, in dat geval 30 oktober 2008, voor de aangiften van de cliënten die via Tax-on-web door een behoorlijk daartoe gemandateerde boekhoudkundige of fiscale beroepsbeoefenaar worden ingediend. Dienaangaande verzocht de Administratie uitdrukkelijk dat de mandaten tijdig zouden worden ingediend om problemen te vermijden bij de massale toestroom van documenten tijdens de laatste dagen van Tax-on-web. Vorig jaar werden immers nog meer dan 42 000 mandaten na 30 oktober ’s ochtends ontvangen.

* Aangifte in de vennootschapsbelasting

Op datum van de bijeenkomst was de aangifte in de Ven.B. nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, zodat nog geen officiële informatie kon worden medegedeeld over de indieningstermijn, en nog minder over een bijkomende termijn van een maand mits elektronische indiening via VenSoc, of nog langer indien ze via VenSoc wordt ingediend door een behoorlijk daartoe gemandateerde boekhoudkundige of fiscale beroepsbeoefenaar.

Voor het vorige aanslagjaar kregen dergelijke aangiften een automatisch uitstel tot 2 oktober 2007.

* Vaststelling termijn “gemandateerde beroepsbeoefenaar”

De termijnen waarover gemandateerde beroepsbeoefenaars beschikken werden al verschillende jaren verlengd tot oktober. Dit draagt ongetwijfeld bij tot het succes van de elektronische aangiftetoepassingen en kan rekenen op algemene tevredenheid. Om redenen van juridische veiligheid is het wenselijk dat de verlenging wordt opgenomen in het Wetboek en niet langer afhankelijk is van de publicatie van een ministerieel persbericht.

Met veel belangstelling volgende wij dan ook het wetsvoorstel dat op 20 mei 2008 in de Kamer werd ingediend. Als deze wettekst in werking treedt, zouden alle elektronische PB- en Ven.B-aangiften die aan een volmachthouder zijn toevertrouwd, op basis van een bepaling uit het WIB 92, over een vaste indieningsdatum beschikken, namelijk 31 oktober van het aanslagjaar in kwestie. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan onze wens om voor onze gemandateerde leden, wat betreft de elektronische aangiften voor hun cliënten, een bijkomende termijn te voorzien, definitief opgenomen in het Wetboek Inkomstenbelasting.

Enig mandaat

Hoewel er tal van elektronische toepassingen zijn en deze reële voordelen bieden in vergelijking met de papieren indiening, moet toch worden vastgesteld dat de platforms voor de indiening verschillen, hetgeen inhoudt dat we voor elke toepassing over een verschillende toegangscode en mandaat moeten beschikken, dat de ene keer moet worden ingediend bij de Gewestelijke Directie (Tax-on-web) en de andere keer moet worden opgeslagen in het permanent dossier van de cliënt (elektronische btw). De indiening van een elektronische aangifte door een medewerker met behulp van zijn elektronische identiteitskaart maakt overigens de raadpleging onmogelijk van de historiek van ingediende aangiften door de boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaar. Ook de kwestie van de geldigheid van de oude certificaten bij updating van de toepassingen werd besproken.

Maar meer ten gronde werd het belangrijk probleem aangekaart dat de boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaar, voor alle fiscale aangiftetoepassingen, zou moeten kunnen beschikken over één enkel platform, één enkele code en een enig mandaat. Dienaangaande werd bevestigd dat bij Fedict wordt nagedacht over de kwestie van het enig mandaat voor alle e-gov-toepassingen. Op de volgende vergadering zal een vertegenwoordiger van Fedict worden uitgenodigd om een stand van zaken te geven.

Thema's:
Kernwoord(en):