Forum for the future: een geslaagde onderneming...

9/10/2008 -

Auteur: Roger Lassaux

Wist u dat tweederde van de boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaars geen beroep doen op externe raadgevers voor hun voornaamste beroepsdomeinen? 37 % van de kantoren overwegen geen samenwerkingsvorm met confraters, 50 % van onze beroepsbeoefenaars werken niet graag in netwerk omdat zij bang zijn om hun onafhankelijkheid te verliezen en 32 % omdat zij bang zijn om aan kwaliteit in te boeten. Slechts 5 % van de kantoren overweegt te werken via een netwerk om de rentabiliteit te verbeteren of de activiteiten te ontwikkelen, 20 % van onze beroepsbeoefenaars verklaren per jaar 1 000 uren extra te werken en slechts 58 % beschikt over een time-sheet. 75 % van de beroepsbeoefenaars is tevreden over de IT-structuur, tegenover slechts een gemiddeld kantoor op twee (met 10 à 20 werknemers); 58 % beschikt niet over mobiele informatica-oplossingen. 31 % van de cliënten van onze kantoren voeren zelf geen enkele boekhoudkundige verwerking uit, 64 % van de beroepsbeoefenaars ziet het beroep de volgende jaren evolueren.

Dit zijn slechts enkele vaststellingen van de nationale enquête die enkele maanden geleden werd gehouden onder de boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaars. Het initiatief was succesvol, getuige de meer dan 700 deelnames. De antwoorden werden op vrijdag 2 oktober 2008 voorgesteld naar aanleiding van de openingsavond van de stichting.

In aanwezigheid van staatssecretaris Clerfayt, toegevoegd aan de minister van Financiën, een vertegenwoordiger van minister Laruelle en de voorzitters van het IAB en het BIBF, evenals verschillende beroepsverenigingen en talrijke beroepsbeoefenaars, werd deze avond voor de voorzitter van de stichting en lid van onze Raad, de heer Emmanuel Degrève, de gelegenheid om een belangrijke verduidelijking aan te brengen wat betreft de positie en de rol van deze stichting: de stichting heeft in geen geval de bedoeling om een tegenreactie te zijn op acties van het Instituut, waarvan zij de steun geniet, noch op beroepsverenigingen, waarmee trouwens een efficiënte samenwerkingsstructuur werd opgesteld. De stichting “Forum for the Future” is een overkoepelende denktank, om de belangrijkste evoluties te bespreken en te verspreiden. De doelstellingen voor het actieplan 2008-2009 werden voorgesteld door de respectieve voorzitters van de werkgroepen: a) het netwerk (hoe kan je beter samenwerken?), b) de toegevoegde waarde (hoe kan je binnen een kantoor beter en duurzaam werken?), c) de informatietechnologieën (hoe kan je de juiste technologieën kiezen om te groeien en de cliënten betere diensten te kunnen verlenen?)

De stiching nodigt iedereen uit om deel te nemen. Naast de website, zal ook een e-nieuwsbrief u regelmatig informeren over de werkzaamheden en denkpistes die op stapel liggen.

Thema's:
Kernwoord(en):