Gemeenschappelijke voorstellen IAB – IBR – BIBF voor administratieve vereenvoudiging

4/12/2008 -

De drie Instituten van de economische beroepen – IAB (accountants en belastingconsulenten), IBR (bedrijfsrevisoren) en BIBF (erkende boekhouders en fiscalisten):

 • steunen de Europese strategie tot verbetering van het concurrentievermogen en vermindering van de administratieve lasten die op de ondernemingen wegen (Lissabonstrategie);
 • hebben uitvoerige debatten en raadplegingen georganiseerd over hetgeen zowel op Europees als op Belgisch vlak binnen de activiteitsdomeinen van hun leden zou kunnen worden gedaan ten voordele van alle kleine of grote ondernemingen met of zonder winstoogmerk;
 • benadrukken de toegevoegde economische waarde van een begrijpelijke, toegankelijke en multifunctionele financiële verslaggeving;
 • leggen de nadruk op het fundamentele belang van het verband tussen de beperkte aansprakelijkheid en de financiële transparantie, teneinde de economie te beschermen tegen de risico’s van het systeem;

en richten daarom de volgende voorstellen tot:

a)        de Europese autoriteiten:

 • de kleine ondernemingen toestaan om een verkorte toelichting bij hun jaarrekening te publiceren die enkel volgende elementen moet bevatten: het aantal en de kost van de tewerkgestelde personen (gespreid over het grondgebied van de lidstaat en daarbuiten) en van de verwezenlijkte bruto-investeringen en –desinvesteringen vermeldt, alsook een samenvatting bevat van de waarderingsregels en de vermelding van de elementen, zelfs buiten balans, die nuttig zijn voor een beter begrip van de jaarrekening; in voorkomend geval de financiële staten van de kleine ondernemingen uniformiseren in de vorm van een uniek, elektronisch en meertalig schema;
 • de financiële transparantie van de ondernemingen verheffen tot een prioriteit van het buitenlands beleid van de Europese Unie;
 • de uitbreiding van de elektronische financiële verslaggeving bij de lidstaten aanmoedigen, desgevallend in de vorm van pilootprojecten (zie de Belgische Balanscentrale, XBRL enz.);
 • de financiële staten van de ondernemingen begrijpelijker maken via lezers in andere talen door meer gebruik te maken van de XBRL-technologie en –taxonomie;
 • op het vlak van de statistieken betreffende de ondernemingen slechts eisen dat de lidstaten datgene meedelen wat kan worden afgeleid uit de gepubliceerde rekeningen of andere bronnen die geen ad hoc verklaring vanwege de ondernemingen vergen en de eisen van de verschillende directoraten-generaal van de Commissie op dat vlak beter op elkaar afstemmen;
 • de lidstaten die de letter en/of de geest van de Europese wetgeving inzake financiële transparantie niet naleven, actief vervolgen door het Hof van Justitie;

b)        de Belgische autoriteiten;

 • de programma’s voor fiscale controle van de ondernemingen aanpassen volgens de kwaliteit van de jaarrekening: regelmatig gepubliceerde rekeningen opgemaakt met de hulp van een erkende specialist en/of gecontroleerd door een commissaris zouden minder zwaar gecontroleerd moeten worden (op hun regelmaat en/of hun intensiteit);
 • de elementen die niet door de Europese wetgeving zijn opgelegd, verwijderen uit de verplichte schema’s van de jaarrekening (inclusief de sociale balans) vooral wanneer ze concurrentiële nadelen voor de Belgische ondernemingen kunnen teweegbrengen;
 • een raadpleging opstarten om de economische en financiële informatie die aan de ondernemingsraad of aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) moet worden overgemaakt te moderniseren, de relevante elementen uit de huidige sociale balans erin opnemen en ze, bij voorkeur elektronisch, linken aan de door de openbare overheid gewenste statistieken;
 • de sectorale boekhoudkundige regelgevingen die momenteel in de non-profitsector bestaan afschaffen, en zodoende enkel het algemeen stelsel en het vereenvoudigde stelsel te handhaven;
 • de bekendmaking van een vermelding van neerlegging van de jaarrekening in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad afschaffen;
 • de bekendmaking van informatie die men thans moet meedelen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en/of aan de Kruispuntbank van Ondernemingen in de jaarrekening opnemen voor zover dat door het Europees recht is toegestaan (bijvoorbeeld: benoeming van bestuurders tijdens de jaarlijkse algemene vergadering);
 • de ondernemingen toestaan om op een beveiligde elektronische wijze bepaalde gegevens die hen aanbelangen rechtstreeks te wijzigen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de bekendmakingsplicht in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de in de KBO opgeslagen informatie die krachtens het Europees recht niet op papier moet worden gepubliceerd, afschaffen;
 • het verbod voor de administraties om informatie bij de ondernemingen op te vragen, uitbreiden en efficiënter maken (aan de hand van een gepast sanctiesysteem) wanneer deze kan worden teruggevonden in de gepubliceerde jaarrekening (openbare aanbestedingen, erkenning van coöperatieven, bijlagen bij de belastingaangiften, enz.);
 • het garanderen van een betere rechtvaardigheid tussen de stipte indieners, de laattijdige indieners en de niet-indieners van de jaarrekeningen;
 • in een vaste indieningsdatum voor de fiscale aangiften voorzien;
 • het mandaat dat aan een beroepsexpert, lid van één van de Instituten, wordt gegeven, tegenstelbaar maken aan de administraties via een vermelding in de jaarrekening;
 • de kredietinstellingen die dit wensen toestaan om hun jaarrekening volgens de IAS/IFRS-normen openbaar te maken, vergezeld van een coördinatiestaat met de interne Belgische regelgeving die bij de belastingaangifte moet worden gevoegd;
 • de snelle invordering van niet-betwiste schuldvorderingen vergemakkelijken (herziening van de rechtsprocedure);
 • de wetgeving op de voorrechten en zekerheden moderniseren, meer bepaald door de voorrechten van de fiscale en sociale administraties in de tijd te beperken.

Thema's:
Kernwoord(en):