Bericht aan de leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten betreffende Tax Shelter

6/01/2010 - Raad IAB


Wij ontvingen informatie waaruit blijkt dat vennootschappen die opereren op het vlak van Tax Shelter (hetzij als tussenpersoon hetzij als producent) accountants en belastingconsulenten zouden vergoeden in ruil voor de introductie en/of een adviserende rol bij hun cliënteel.

Deze ondernemingen zouden proactief commissielonen voorstellen aan de beoefenaars van de boekhoudkundige en fiscale beroepen, en dit per onderneming die de accountant en/of belastingconsulent overtuigt om fiscaal te investeren via de onderneming die de commissielonen aanbiedt.

Het Instituut wenst de aandacht van de leden te vestigen op het feit dat het, conform artikel 29 van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants, de externe accountant en/of belastingconsulent verboden is om op enigerlei wijze commissie- of makelaarslonen of welkdanig voordeel ook toe te kennen of te ontvangen dat verband houdt met hun opdrachten.

Het aanvaarden van dergelijke commissielonen is in strijd met de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar bij de uitoefening van zijn adviserende rol.

Het aanvaarden van dergelijke commissielonen is ook strijdig met de deontologie van de accountant en/of belastingconsulent, en is dan ook strafbaar.

De Raad beveelt de leden van het Instituut aan om de ondernemingen die actief zijn op het vlak van Tax Shelter te informeren dat zij geen commissielonen mogen ontvangen tijdens de uitoefening van hun opdrachten.

Thema's: Beroep > Deontologie;Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):