Mogelijke wijziging van uw lidmaatschap en ledenbijdrage

12/01/2010 -

Als er een wijziging optreedt in de hoedanigheid van een IAB-lid, dan heeft dat meestal ook een invloed op het bedrag van de verschuldigde ledenbijdrage. Met het oog op de vaststelling van de nieuwe ledenbijdragen voor 2010 en het voeren van een efficiënte ledenadministratie, nodigt de secretaris-penningmeester van het IAB de leden uit om m.b.t. alle wijzigingen in hun hoedanigheid of hun ontslag, vóór 1 maart 2010 de nodige formaliteiten per aangetekende brief te vervullen bij het Instituut. Die aanvragen moeten worden onderzocht om te gepasten tijde te worden voorgelegd aan de Raad, voor de algemene vergadering.

Naar aanleiding van de algemene vergadering van het Instituut d.d. 24 april 2010 zullen eveneens de ledenbijdragen voor het jaar 2010 vastgelegd worden.

Onder voorbehoud van een andersluidende beslissing van de algemene vergadering van het Instituut zullen de ledenbijdragen onderverdeeld worden in de volgende categorieën:

1) natuurlijke personen – interne leden

Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan:

  1. nieuwe interne leden erkend in 2010, 2009, 2008, na de stage te hebben doorlopen
  2. gepensioneerde interne leden

2) natuurlijke personen – externe leden

Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan:

  1. nieuwe externe leden erkend in 2010, 2009, 2008, na de stage te hebben doorlopen
  2. gepensioneerde externe leden

3) professionele vennootschappen

  • éénpersoonsvennootschappen
  • andere

De ledenbijdrage wordt voor elk lid vastgesteld op basis van de hoedanigheid die bekend is bij het Instituut op datum van de algemene vergadering.

Een lid kan veranderen van categorie als zijn hoedanigheid wijzigt. Het kan met name gaan om:

  • een wijziging van statuut, waardoor de inschrijving verandert van de lijst van de interne leden naar de lijst van de externe leden en omgekeerd;
  • het verwerven van het statuut van een gepensioneerd lid met activiteit;
  • het ontslag wegens stopzetting of om andere redenen;
  • elke wijziging omtrent de erkende vennootschap en, meer in het bijzonder, elke wijziging in haar aandeelhouderschap.

Zoals hierboven vermeld, verzoekt de secretaris-penningmeester van het IAB, met het oog op het voeren van een efficiënte ledenadministratie, de leden die van categorie wensen te veranderen om vóór 1 maart 2010 hiertoe de nodige formaliteiten te vervullen bij het Instituut per aangetekende brief.

Tenslotte wenst het Instituut er eveneens op te wijzen dat elke accountant en/of belastingconsulent verplicht is zijn adreswijziging aan het Instituut mee te delen. Zoniet stelt hij het Instituut in de onmogelijkheid zijn wettelijke taken te vervullen.

 

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):