Herinnering - algemene ledenvergadering IAB: zaterdag 24 april 2010

herhaling bericht 15/01/2010

10/03/2010 - IAB

De algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten vindt plaats op zaterdag 24 april 2010 te Brussel, Heyzelpaleizen, Auditorium 2000.

Overeenkomstig artikel 23, § 1 van het koninklijk besluit van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants meldt de voorzitter van het Instituut dat tijdens deze algemene vergadering zal worden overgegaan tot de verkiezing van de volgende mandaten:

1. Voorzitter

De voorzitter wordt verkozen voor een periode van 3 jaar, eindigend na de algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten in april 2013.

2. Ondervoorzitter

De ondervoorzitter wordt verkozen voor een periode van 3 jaar, eindigend na de algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten in april 2013.

3. Twaalf leden van de Raad, zes Nederlandstalige leden en zes Franstalige leden

De leden van de Raad worden verkozen voor een periode van 3 jaar, eindigend na de algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten in april 2013.

4. Twee commissarissen-titularissen, één Nederlandstalige en één Franstalige en twee plaatsvervangende commissarissen, één Nederlandstalige en één Franstalige

De commissarissen-titularissen en de plaatsvervangende commissarissen worden verkozen voor een periode van 1 jaar, eindigend na de algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten in april 2011.

5. Twee effectieve en twee plaatsvervangende leden met de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent, zowel voor de Nederlandstalige als voor de Franstalige Commissie van beroep van het Instituut

Overeenkomstig het artikel 7 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten, is elke kamer van de Commissie van beroep mede samengesteld uit twee leden met dezelfde hoedanigheid of met dezelfde hoedanigheden als het lid dat voor de Commissie van beroep voorkomt.

Dit betekent dat,

  • indien een lid met de hoedanigheid van belastingconsulent voorkomt voor de Commissie van beroep: enkel leden met de hoedanigheid van belastingconsulent of leden met de dubbele hoedanigheid van accountant én belastingconsulent kunnen zetelen in de Commissie van beroep;
  • indien een lid met de hoedanigheid van accountant voorkomt voor de Commissie van beroep: enkel leden met de hoedanigheid van accountant of leden met de dubbele hoedanigheid van accountant én belastingconsulent kunnen zetelen in de Commissie van beroep.
  • Indien een lid met de hoedanigheden van accountant én belastingconsulent voorkomt voor de Commissie van beroep: enkel een lid met de dubbele hoedanigheid van accountant én belastingconsulent mag zetelen in de Commissie van beroep.

Bijgevolg zullen er, met het oog op de verkiezing van het wettelijk vereiste aantal kandidaten met de wettelijk vereiste hoedanigheid(heden), bij deze verkiezingen voor elke kamer van de Commissie van beroep maximum zes personen verkozen worden, waarvan minimum twee met de dubbele hoedanigheid van accountant én belastingconsulent.

Overeenkomstig artikel 7 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, zal het mandaat van de leden van de Commissie van beroep eindigen na de algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten die zal plaatsvinden in 2016.

Kandideren doet u per aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, Livornostraat 41 te 1050 Brussel.

Wij herinneren u eraan dat de kandidaturen uiterlijk 30 dagen vóór de algemene vergadering die zal plaatsvinden op 24 april 2010 ingediend moeten worden. De postdatum geldt als bewijs.

Overeenkomstig artikel 23, § 2 van het KB van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants, moet iedere kandidatuur door ten minste tien leden gesteund zijn; deze tien leden moeten allen de kandidatuurstelling ondertekend hebben en hun lidnummer van het IAB vermelden.

Teneinde een juiste administratieve behandeling van de kandidaturen te verzekeren, vragen wij u om het mandaat te preciseren waarvoor de kandidatuur gesteld wordt.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):