Belangrijke wijzigingen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen

26/03/2010 -

Belangrijk bericht van minister Sabine Laruelle

In het kader van de strijd tegen de sociale fraude werden belangrijke wijzigingen aangebracht aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Eerst en vooral betreft het hier de afschaffing van de termijn van 90 dagen die de beginnende zelfstandigen hadden om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen naar keuze. Voortaan dient elke beginnende zelfstandige aangesloten te zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen ten laatste op het moment van het begin van de effectieve uitoefening van de zelfstandige activiteit.

De tweede maatregel betreft de invoering van een administratieve sanctie in geval van zwartwerk als zelfstandige. Deze sanctie wordt voorzien in drie gevallen:

  1. wanneer iemand, ongeacht het sociaal statuut dat hij heeft, een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent zonder aangesloten te zijn als zelfstandige bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen hoewel hij hiertoe verplicht was;
  2. wanneer iemand een andere zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent dan deze vermeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen op voorwaarde dat hij voor ditzelfde feit niet reeds aan een sanctie is onderworpen krachtens de wetgeving op de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
  3. wanneer het belastbare inkomen van een zelfstandige wordt aangepast na vaststelling van een vorm van fiscale fraude.

Een gelijkaardige sanctie werd voorzien in geval van zwartwerk door ambtenaren of werknemers.

In de twee laatste gevallen wordt de sanctie niet toegepast voor de zelfstandigen die tegelijk een vervangingsinkomen ontvangen en die ten gevolge van deze genoemde feiten tijdelijk het recht op dit vervangingsinkomen verliezen of om die reden aan een andere administratieve of strafrechtelijke sanctie onderworpen zijn.
Een gelijkaardige maatregel werd voorzien in geval van zwartwerk door ambtenaren of werknemers.

De sanctie bestaat uit een administratieve geldboete van 500 EUR tot 2 000 EUR en zal worden opgelegd door de administrateur-generaal van het RSVZ of zijn gedelegeerde. Deze laatste kan bij het bepalen van de strafmaat rekening houden met eventuele verzachtende omstandigheden en kan de sanctie zelfs uitspreken met uitstel.
Een gelijkaardige maatregel werd voorzien in geval van zwartwerk door ambtenaren of werknemers.

Voor de betrokken zelfstandigen worden de rechten van verdediging gewaarborgd:

  • mededeling mogelijkheid tot toepassing van administratieve geldboete binnen vastgelegde termijn;
  • recht voor betrokkene om gehoord te worden;
  • beroepsmogelijkheid bij de arbeidsrechtbank.

Om de toekomstige zelfstandigen goed te informeren over deze nieuwe maatregelen werd eveneens voorzien in een informatieplicht in hoofde van de ondernemingsloketten. Zij zullen de zelfstandigen die zich komen inschrijven in de KBO over deze maatregelen dienen te informeren.

De inwerkingtreding van deze bepalingen is voorzien op 1 april 2010. Dit betekent dat wie zijn zelfstandige activiteit effectief opstartte vóór 1 april 2010 en slechts na die datum aangesloten is bij een sociaal verzekeringsfonds zich strikt genomen laattijdig heeft aangesloten.

Thema's: Sociaal recht > Sociaal statuut zelfstandigen - schijnzelfstandigen
Kernwoord(en):