Ledenbijdragen, inschrijvingsrechten en administratiekosten 2010

26/04/2010 - IAB

Naar aanleiding van de algemene vergadering van het Instituut d.d. 24 april 2010 werden de ledenbijdragen voor het jaar 2010 vastgelegd:

 CATEGORIEEN  

 BIJDRAGEN

 1) Natuurlijke personen - interne leden

Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan:

a) nieuwe interne leden erkend in 2010, 2009, 2008, na de stage te hebben doorlopen

b) gepensioneerde interne leden

388,74

 

194,37

194,37

 2) Natuurlijke personen - externe leden (verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking, € 14,77 inbegrepen)

Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan:

a) nieuwe externe leden erkend in 2010, 2009, 2008, na de stage te hebben doorlopen
(verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking, € 14,77 inbegrepen)

b) gepensioneerde externe leden (verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële
Informatieverwerking, € 14,77 inbegrepen)

 

597, 77

 

306,28

 

306,28

 

 3) Professionele vennootschappen

  • eenpersoonsvennootschappen
  • andere

 222,10

555,28

 4) Stagiairs (administratiekosten)

5) Stagiairs (inschrijvingsrechten)

 127,00

145,00

 

Een lid kan veranderen van categorie als zijn hoedanigheid wijzigt. Het kan met name gaan om:

  • een wijziging van statuut, waardoor de inschrijving verandert van de lijst van de interne leden naar de lijst van de externe leden en omgekeerd;
  • het verwerven van de status van een gepensioneerd lid met activiteit;
  • het ontslag wegens stopzetting of om andere redenen;
  • elke wijziging omtrent de erkende vennootschap en, meer in het bijzonder, elke wijziging in haar aandeelhouderschap.

Voor elke betaling die niet geboekt wordt vóór 26 mei 2010 op rekening van het Instituut, zal een verhoging van € 148,74 worden toegepast (artikel 14 van het koninklijk besluit van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants).

Tenslotte wenst het Instituut er eveneens op te wijzen dat elke accountant en/of belastingconsulent verplicht is zijn adreswijziging aan het Instituut mee te delen. Zoniet stelt hij het Instituut in de onmogelijkheid zijn wettelijke taken te vervullen.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):