Vernieuwing van het collectieve verzekeringscontract burgerlijke beroepsaansprakelijkheid

6/05/2011 - IAB

De collectieve polis die bij de verzekeringsmaatschappij AXA was afgesloten via de makelaars MARSH en WILLEMOT verstreek op 30 april jongstleden. 

De polis werd zonet verlengd, onder voorbehoud van enkele wijzigingen, die ingaan op de volgende bezorgdheden:

  • de financiële haalbaarheid van het contract versterken;
  • in de berekening van de verzekeringspremie een objectief criterium van beoordeling van het ‘risico’ invoeren;
  • de dekking mogelijk maken van ‘gemengde’ vennootschappen die onder hun zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten bedrijfsrevisoren, erkende boekhouders-fiscalisten en/of stagiairs tellen.

Wat verandert er?

  • De individuele premie bedraagt voortaan 575 € per persoon, externe accountant externe belastingconsulent. Voor de stagiairs die een zelfstandige activiteit uitoefenen en rechtstreeks aan hun eigen klanten factureren, bedraagt de premie 287 €. Deze premies gelden voor beroepsbeoefenaars die maximaal 3 VTE-bedienden (andere dan stagiairs) tewerkstellen.
  • Per begonnen schijf van 3 bijkomende VTE-bedienden, is de werkgever een bijpremie van 125 € verschuldigd.
  • De door het IAB erkende ‘gemengde’ vennootschappen die als lid van hun bestuursorgaan of als werkend vennoot niet alleen beroepsbeoefenaars hebben die lid zijn van het IAB, maar ook beroepsbeoefenaars die lid zijn van het IBR of van het BIBF of stagiairs bij de drie instituten, kunnen aansluiten bij het contract tegen betaling van een premie die wordt berekend volgens het volgende tariefrooster:

    ________________________________________________________________________________________

Jaarpremie                                                                                                                        Premie                 Bijprime
________________________________________________________________________________________

Vennootschap                                                                                                                         0 € 
Per externe accountant en/of belastingconsulent                                                       575 €  
Per stagiair accountant en/of stagiair belastingconsulent                                        287 € 
Per erkende boekhouder of boekhouder-fiscalist of stagiair                                    361 € 
Per bedrijfsrevisor of stagiair bedrijfsrevisor                                                               575 € 
Van 0 tot 3 bedienden (VTE)                                                                                                                                0 €
Per begonnen schijf van 3 bijkomende bedienden (VTE)                                                                        125 €

________________________________________________________________________________________


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorbeeld:

De professionele vennootschap XYZ, die is erkend als accountant, is in handen van:

De heer X, accountant IAB: 26 % van de stemrechten
Mevrouw Y, accountant IAB: 25 % van de stemrechten
De heer Z, bedrijfsrevisor IBR: 10 % van de stemrechten
Mevrouw A, accountant stagiair: 10 % van de stemrechten
De heer B, erkende boekhouder-fiscalist: 10 % van de stemrechten
Derden: 19 % van de stemrechten.

De heren X en Z en Mevrouw Y zijn zaakvoerders. Mevrouw A en mijnheer B oefenen activiteiten uit in de vennootschap als werkend vennoot. De vennootschap heeft op 31 december 2011 3 bedienden in dienst die zijn ingeschreven in het personeelsregister, voor een totaal van 2,75 voltijdse equivalenten.

De vennootschap kan aansluiten bij het collectieve contract tegen betaling van de volgende premie:

3 x 575
1 x 287
1 x 361
2.373 €.

Deze premie dekt alle beroepsactiviteiten van de vennootschap.

De bedragen die overeenstemmen met de aanwezigheid van de accountants X en Y en van stagiair A (2 x 575 + 1 x 287) geven eveneens recht op de dekking van de beroepsactiviteiten van deze beroepsbeoefenaars als ‘natuurlijk persoon’ buiten de vennootschap XYZ.

Bovendien wordt elk van deze bedragen in mindering gebracht van de premie die zou zijn verschuldigd door elke andere door het IAB erkende professionele vennootschap waarin de betrokken beroepsbeoefenaar (X, Y of A) zijn activiteiten zou uitoefenen als zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan het bedrag van de waarborg werd niets gewijzigd, de eigenrisicobedragen blijven identiek en er zijn geen nieuwe uitsluitingen.

De Raad van het IAB is ervan overtuigd dat de collectieve polis een heel aantrekkelijk verzekeringsproduct blijft en is verheugd dat voor het eerst een verzekeringspolis kan worden aangeboden die aansluit bij de nieuwe samenwerkingsmogelijkheden tussen de beroepsbeoefenaars van de drie instituten.

De makelaars MARSH en WILLEMOT zullen in de komende dagen een brief sturen naar de verzekerden.

Meer informatie

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):