Antiwitwasapparaat: handleiding interne procedure!

25/05/2012 -

Reglement met juridische waarde van een norm

Zoals u wel weet, heeft artikel 38 van de Wet van 11 januari 1993 de opdracht om de toepassingsmodaliteiten van de verplichtingen bepaald bij hoofdstuk II, AWW, en meer bepaald de artikelen 7 tot 18, te bepalen bij reglement, toevertrouwd aan het Instituut.

Die verplichting werd nagekomen door de publicatie van een norm, die werd goedgekeurd door de Raad van 10 januari en 7 februari 2011 en vanaf 1 oktober 2011 in werking is getreden.

Omzendbrief

Vervolgens werden, onder de vorm van een omzendbrief, richtlijnen opgesteld met het oog op de toepassing van de onderdelen van de norm die betrekking hebben op de waakzaamheidsplicht van de externe accountant en de externe belastingconsulent ten aanzien van de cliënten en de uiteindelijke begunstigden, van de zakelijke relaties en verrichtingen, op de bewaring van gegevens en documenten, op het risicoprofiel tijdens de cliëntenidentificatie, evenals op de organisatie van accountants en/of belastingconsulentenkantoren. Deze omzendbrief werd goedgekeurd door de Raad van 5 september 2011 en is eveneens op 1 oktober 2011 in werking getreden.

Voor de praktische toepassing zijn er documenten (modelformulieren) en hulpmiddelen (beslissingsbomen en identificatieschema’s) beschikbaar die op onze website kunnen worden gedownload.

Handleiding interne procedure in toepassing van de Norm van het IAB betreffende de toepassing van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

De naleving van de wettelijke bepalingen van het antiwitwasapparaat impliceert uiteraard ook een passende organisatie van het kantoor.

De “Handleiding interne procedure in toepassing van de Norm van het IAB betreffende de toepassing van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme” die vanaf heden beschikbaar is, komt tegemoet aan deze behoefte op vlak van de methodologie.

De Raad heeft het Handboek op 7 mei 2012 goedgekeurd. Het is bindend noch normatief en komt niet in de plaats van de norm noch van de omzendbrief. Het handboek wil de beroepsbeoefenaars en hun medewerkers behulpzaam zijn om de antiwitwasnorm beter te begrijpen en toe te passen op een wijze die aangepast is aan de eigen structuur en de omvang van het kantoor. Het is aan de kantoren om het handboek als inspiratiebron te gebruiken en het desgevallend aan hun behoeften aan te passen, naargelang de interne procedures en controlemaatregelen die al voorhanden of gepland zijn. Hoewel het ook afzonderlijk kan worden gebruikt, adviseren we toch om het (desgevallend) te integreren in de documenten betreffende de bestaande procedures en/of in de “Kwaliteitstoetsing”.

Daaruit volgt dat aanpassingen, weglatingen en aanvullingen mogelijk zijn, naargelang de omvang en de activiteit van het kantoor en de aard van de cliënteel.

Nog één praktische hint: zoals u ziet bevat dit werkstuk logischerwijs een hele reeks modelformulieren en schema’s. Het merendeel ervan staat al op onze website en werd niet gewijzigd. Het bevat slechts twee nieuwe formulieren: het formulier betreffende de bepaling van het risico en het intern verslag.

Thema's: Beroep > Deontologie
Kernwoord(en):