Januari, maart 2013: antwoorden op de ‘witwas’-vragenlijst

Ontdek de vragenlijst in primeur…

9/11/2012 -

In het kader van al uw beroepsactiviteiten van externe accountant en/of externe belastingconsulent, zijn de bepalingen van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op u van toepassing. Deze wet legt specifieke verplichtingen op (waakzaamheid, bewaring, melding van bepaalde feiten aan de CFI) die in de praktijk worden omgezet door de implementatie van een passende organisatie van het kantoor (identificatie van de cliënten, cliëntacceptatie- en opvolgingsbeleid, opleiding en selectie van het personeel) en in bepaalde gevallen (regel van de 10 beroepsbeoefenaars) door de verplichte aanwijzing van een verantwoordelijke voor de toepassing van de wet.  

A - Op basis van artikel 38 van deze wet, moest het IAB via een reglement de toepassingsmodaliteiten vaststellen van de verplichtingen die worden bepaald in hoofdstuk II van de wet. Aan deze verplichting werd voldaan door een reglement openbaar te maken. Deze tekst werd goedgekeurd door de Raad van 10 januari en 7 februari 2011 en werd gepubliceerd in nummer 3/2011 van ons tijdschrift Accountancy & Tax. De tekst heeft de rechtskracht van een norm waarvan de bepalingen, die samen met de bepalingen van de wet moeten worden gelezen, strikt moeten worden nageleefd. De tekst handelt hoofdzakelijk over de toepassingsmodaliteiten van de waakzaamheidsplicht, de passende interne organisatie van het kantoor en de bewaring van gegevens.

Na de behandeling van het reglementair aspect, is het onze voortdurende zorg om u in het kader van deze problematiek zo goed mogelijk te begeleiden. Daarom stelden wij u geleidelijk aan een reeks teksten en praktische tools ter beschikking: een omzendbrief, een handleiding ‘organisatie van kantoren en procedures’, identificatieschema’s en beslissingsbomen, alsook identificatieformulieren. U kunt deze hulpmiddelen raadplegen en downloaden op het extranet van onze website, onder de rubriek ‘witwaspreventie’, ‘reglementaire bepalingen’ en ‘tools’.

B- Artikel 39 van diezelfde wet legt het Instituut op doeltreffende mechanismen in te stellen om te controleren of de externe accountants en de externe belastingconsulenten interne mechanismen en procedures hebben ingevoerd waarmee ze hun wettelijke verplichtingen adequaat kunnen vervullen en of ze deze laatste effectief naleven.

Conclusie

Deze door de wet opgelegde controle zal hoofdzakelijk worden uitgeoefend door middel van een gesloten vragenlijst die betrekking heeft op de naleving van de artikelen 7 tot 20, 23 tot 30 en 33 van de wet en van de verplichtingen die worden opgelegd door de koninklijke besluiten, reglementen en andere uitvoeringsmaatregelen van dezelfde bepalingen.

Wij nodigen u uit om de inhoud van deze vragenlijst, die werd goedgekeurd door de Raad van 9 juli 2012, nu al door te nemen in pdf-formaat, zonder dat u de antwoorden op de vragen al kunt invullen. We stellen u voor om eventuele bemerkingen of vragen over de vragenlijst te noteren. Wij zullen die vragen graag beantwoorden tijdens de interinstitutenconferentie rond witwassen op het ’Forum for the Future’ op 6 december 2012, die de vragenlijst in alle details zal toelichten, en waarop u nog andere documentatie zal worden meegedeeld.

Begin januari 2013 zal de vragenlijst online worden geactiveerd. Hij moet dan door elke externe accountant en externe belastingconsulent worden ingevuld tegen uiterlijk 31 maart 2013. Wij vragen u om deze nieuwe wettelijke verplichting ter harte te nemen en binnen de gestelde termijn op de vragenlijst te antwoorden. Na grondige lezing van de vragenlijst kan u met ons vaststellen dat het beantwoorden van de vragenlijst hooguit een kwartier van uw kostbare tijd in beslag zal nemen. 

 

Vragenlijst

 

Thema's: Beroep > Deontologie
Kernwoord(en):