Kwaliteitstoetsing: oproep tot kandidaatstelling toetser

19/12/2012 - IAB

In het kader van de invoering van de kwaliteitstoetsing voor de externe accountants en de externe belastingconsulenten, volgens de vereisten bepaald in de norm inzake de kwaliteitstoetsing, dient de Raad van het Instituut toetsers aan te stellen om de kwaliteitstoetsing uit te voeren.

Om van start te kunnen met de testfase van deze kwaliteitstoetsing, richt het IAB een oproep tot kandidaatstelling aan alle leden die zijn ingeschreven op de deellijst van de externe leden, teneinde als toetser mee te werken aan de kwaliteitstoetsing.


1. Aanstelling van toetsers

De Commissie kwaliteitstoetsing zal minstens eenmaal per jaar het vereiste aantal toetsers vaststellen, op basis van het toetsingsprogramma. Zij is belast met het organiseren van de oproep tot kandidaturen, met het nagaan of de kandidaturen voldoen aan de voorwaarden en met het vaststellen van de lijst van kandidaturen ter voorlegging aan de Raad. De Commissie geeft hierbij advies aan de Raad. De Raad zal de toetsers aanstellen voor een termijn van drie jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar. De uitoefening van het mandaat vereist uiteraard de strikte toepassing van het beroepsgeheim en alle andere principes van de plichtenleer.


2. Opdracht toetsers

De toetser is een externe accountant en/of externe belastingconsulent die wordt aangesteld door de Raad en kan worden belast met de uitvoering van de toetsing in de kantoren. De toetsing wordt uitgeoefend in een geest van confraterniteit en collegialiteit waarbij het basisprincipe van begeleiding centraal moet staan.

Het is in de eerste plaats de bedoeling om na te gaan of de externe leden en het kantoor een degelijke interne organisatie hebben opgezet, zodat het kantoor op de meest efficiënte wijze zijn werkzaamheden kan uitvoeren en de kwaliteit van de uitgevoerde opdrachten wordt verbeterd.

De toetser dient een opleiding te volgen die wordt georganiseerd door de Commissie. Die opleiding zorgt ervoor dat de toetser beschikt over de bekwaamheden die nodig zijn om een kwaliteitstoetsing te kunnen uitvoeren. Als gevolg daarvan zal hij ook een luisterend oor kunnen bieden aan de getoetste leden, alsook gerichte adviezen kunnen verlenen met als doel een verbetering van de prestaties van de getoetsten.

Bij de toewijzing van een toetsingsopdracht aan een toetser door de Commissie kwaliteitstoetsing, zal een procedure (zie norm inzake de kwaliteitstoetsing) worden gevolgd die voldoende waarborgen inhoudt voor het getoetste kantoor. Zo zal het kantoor een keuze kunnen maken uit een lijst van toetsers en zijn de voorgestelde toetsers bij voorkeur werkzaam in een kantoor waarvan de aard en de omvang vergelijkbaar is met die van het getoetste kantoor. Er is uiteindelijk nog een mogelijkheid tot wraking van de toetser. 


3. Voorwaarden en profiel toetser

Om zich kandidaat te kunnen stellen als toetser, dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • voldaan hebben aan alle verplichtingen tegenover het Instituut, overeenkomstig artikel 2 van het KB van 1 maart 1998 (Reglement van plichtenleer);
 • niet zetelen als effectief of plaatstvervangend lid in de Tuchtcommissie of de Commissie van beroep;
 • geen mandaat als commissaris bij het Instituut bekleden;
 • zich verkiesbaar kunnen stellen als lid van de Raad van het Instituut krachtens artikel 24 van het KB van 2 maart 1989 (Huishoudelijk reglement);
 • de leeftijd van 67 jaar niet bereikt hebben.

Bovendien dient de toetser:

 • zich schriftelijk bereid te verklaren om op jaarlijkse basis minimaal vijf werkdagen als toetser op te treden;
 • een door de Commissie georganiseerde opleiding (max. 2 dagen) te volgen waarin de uitgangspunten en procedures voor de toetsing nader worden uiteengezet;
 • een verklaring inzake objectiviteit, geheimhouding en onafhankelijkheid te ondertekenen;
 • zich er schriftelijk toe te verbinden om binnen de drie jaar vanaf de datum van toetsing geen enkele opdracht te aanvaarden van een cliënt van het door hem getoetste kantoor, ook niet op verzoek van de cliënt.

Daarenboven dienen de kandidaten aan te tonen dat zij beschikken over een relevante ervaring in het kader van organisatie en kwaliteit. Zij dienen ook de doelstellingen van het IAB in het kader van de kwaliteitstoetsing, waarbij de nadruk in de eerste plaats op begeleiding wordt gelegd, volledig te onderschrijven.

De zitpenningen van de toetsers zullen jaarlijks worden bepaald door de Raad. Daarnaast is ook een vergoeding voor de verplaatsingsonkosten voorzien.


4. Interesse?

Stuur ons uw dossier tot kandidaatstelling tegen uiterlijk 15 februari 2013:

 • omstandige motivatie van uw interesse om als toetser mee te werken aan de kwaliteitstoetsing;
 • uitgebreid cv waarin ook uw relevante ervaring tot uiting komt;
 • een duidelijke beschrijving van de structuur van het kantoor waarbinnen u uw beroepsactiviteiten uitoefent (NB: dit is belangrijk in het kader van het samenstellen van een evenwichtige lijst van toetsers).


Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

T.a.v. de heer André Bert – Voorzitter
Emile Jacqmainlaan 135 B2 – 1000 Brussel
e-mail: f.cleymans@iec-iab.be

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):