Algemene ledenvergadering IAB: zaterdag 20 april 2013

24/01/2013 - IAB

De algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten vindt plaats op zaterdag 20 april 2013 te Brussel, Heyzelpaleizen, Auditorium 2000.

Overeenkomstig artikel 23, § 1 van het koninklijk besluit van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants meldt de voorzitter van het Instituut dat tijdens deze algemene vergadering zal worden overgegaan tot de verkiezing van de volgende mandaten:

1. Voorzitter

De voorzitter wordt verkozen voor een periode van 3 jaar, eindigend na de algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten in april 2016.

2. Ondervoorzitter

De ondervoorzitter wordt verkozen voor een periode van 3 jaar, eindigend na de algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten in april 2016.

3. Twaalf leden van de Raad (zes Nederlandstalige leden en zes Franstalige leden)

De leden van de Raad worden verkozen voor een periode van 3 jaar, eindigend na de algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten in april 2016.

4. Twee commissarissen-titularissen (één Nederlandstalige en één Franstalige) en twee plaatsvervangende commissarissen (één Nederlandstalige en één Franstalige)

De commissarissen-titularissen en de plaatsvervangende commissarissen worden verkozen voor een periode van 1 jaar, eindigend na de algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten in april 2014.

Kandideren doet u per aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, Renaissance Building, Emile Jacqmainlaan 135/2 te 1000 Brussel.

Wij herinneren u eraan dat de kandidaturen uiterlijk 30 dagen vóór de algemene vergadering die zal plaatsvinden op 20 april 2013 ingediend moeten worden. De postdatum geldt als bewijs.

Overeenkomstig artikel 23, § 2 van het KB van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants, moet iedere kandidatuur door ten minste tien leden gesteund zijn; deze tien leden moeten allen de kandidatuurstelling ondertekend hebben en hun lidnummer van het IAB vermelden.

Teneinde een juiste administratieve behandeling van de kandidaturen te verzekeren, vragen wij u om het mandaat te preciseren waarvoor de kandidatuur gesteld wordt.

Thema's: Beroep > Deontologie
Kernwoord(en):