Ondernemingen in moeilijkheden: de private en publieke hulpmaatregelen, en de belangrijkste actoren

26/02/2013 - IAB

Het Waals Agentschap voor Economische Stimulering (Agence de Stimulation Economique, afgekort “ASE”) heeft het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden opgericht (Centre pour Entreprises en Difficultés, afgekort “CED-w”) teneinde noodhulp te verlenen aan ondernemingen in economische moeilijkheden.

Het IAB heeft reeds aangekondigd dat het zich verheugt om aan dit initiatief deel te nemen en het te ondersteunen, in zijn hoedanigheid van regulerend en omkaderend orgaan en ontmoetingsplaats voor alle accountants en belastingconsulenten.

Dit lovenswaardig intitiatief van de overheid doet evenwel geen afbreuk aan de inspanningen van talrijke vooraanstaande en vakkundige actoren - waaronder vele leden van het IAB - die sinds vele jaren op efficiënte wijze ijveren om tegemoet te komen aan ondernemingen in moeilijkheden.

Pionierswerk

Het CED-w heeft zich geïnspireerd op de filosofie van zijn intussen ontbonden voorganger, de Interprofessionele Centra inzake Risicopreventie voor Ondernemingen (Centres Interprofessionnels de Prévention des Risques des Entreprises, afgekort “CIPRE”).

Het eerste CIPRE werd opgestart in Bergen in november 2009. Vervolgens zagen verschillende centra het daglicht in Charleroi, Namen en Waals-Brabant.
De doelstelling bestond erin om een eerstelijnsbijstand te bieden aan de onderneming in moeilijkheden, ondermeer door middel van gratis permanenties. Juridische, boekhoudkundige, financiële en commerciële vraagstukken werden door drie vakmensen (advocaten, economische beroepen, raadgever UCM) behandeld tijdens dergelijke permanenties.

Elk CIPRE kon beroep doen op zijn netwerk (balie van het desbetreffende gerechtelijk arrondissement, beroepsorganisaties en UCM) om op interdisciplinaire wijze de problemen te benaderen waaraan de ondernemer blootgesteld werd.

Patrick JAILLOT, accountant en wetenschappelijk verantwoordelijke voor het « Cefiad » (Centre de formation interprofessionnel affaires et droit van de Universiteit te Bergen) was één van de drijvende krachten achter het CIPRE-netwerk.

Een pragmatische en efficiënte aanpak: het CEd (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Het CEd bestaat sinds 2006 en was toen een nieuw concept. Ook hier lag een van onze leden aan de basis van het intitatief: de heer Olivier KAHN, accountant en belastingconsulent, vervult tot op heden de rol van coördinator.
Het CEd werd opgericht in de schoot van de Kamer van Koophandel Brussel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel (BECI) en heeft als missie de Brusselse zelfstandigen en bedrijfsleiders te helpen inzien hoe ze er professioneel voor staan, en mogelijke oplossingen aan te reiken voor problemen zoals onenigheid tussen vennoten, handelsconflicten, liquiditeitsproblemen, juridische en sociale kwesties, etc.

Het Centrum ontvangt jaarlijks ongeveer 2000 ondernemers, uit alle activiteitensectoren. Het beroep is er werkzaam door de boekhoudkundige en financiële bijstand die aan de ondernemers wordt geboden. Ze werken samen met goed gevolg, naast talrijke advocaten en strategieconsulenten.
Het CEd is kosteloos toegankelijk voor elke ondernemer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht zijn sector, zowel voor de zelfstandigen (natuurlijke personen) als vennootschappen (rechtspersonen) van elke omvang. Lidmaatschap bij BECI is niet vereist.
Daarnaast neemt het CEd een opdracht op zich van preventie van professionele moeilijkheden bij de KMO’s en de zeer kleine ondernemingen. Te dien einde werd een samenwerkingsakkoord ondertekend met verschillende partners in het Gewest.
Het CEd waarborgt een absolute vertrouwelijkheid aan de ondernemers door op geen enkele wijze databestanden mee te delen aan om het even welke partner.

Het geheel van diensten wordt aangeboden door BECI, Louizalaan 500 te 1050 Brussel.  

_ Voor meer informatie: www.ced-com.be  

Contactgegevens :
Fabienne Malaise : fm@beci.be - 02 643 78 07
Cindy Torino : ct@beci.be - 02 643 78 48
Olivier Kahn: 0498 16 88 89

Op zoek naar een preventieve en innoverende aanpak : Vlaanderen

In Vlaanderen loopt er tot 1 maart 2013 een projectoproep teneinde een actieplan op te stellen inzake faillissementspreventie.

Het Vlaams Gewest wordt geconfronteerd met een faillissementspiek en wenst deze tendens te bestrijden door ondersteuning aan te reiken aan ondernemingen in moeilijkheden of ondernemingen die in moeilijheden dreigen te komen.

_ Voor meer informatie: ww.agentschapondernemen.be/artikel/nieuwe-oproep-rond-faillissementspreventie  

Elke ondernemer met mogelijke continuïteitsproblemen zou via een individuele en proactieve benadering bewust gemaakt dienen te worden van de bestaande instrumenten, dienstverleners en projecten die ter zijner beschikking staan – onder andere de instrumenten van het Agentschap Ondernemen en meer in het bijzonder het stappenplan Preventief Bedrijfsbeleid – om een snelle en effectieve interventie mogelijk te maken.

Kosteloos eerstelijnsadvies voor KMO’s in moeilijkheden wordt eveneens voorzien, alsmede een verhoging tot 75% van de subsidies voor het opstellen van een grondig doorstartplan.

Naast deze initiatieven die ertoe strekken een individuele bijstand aan ondernemingen te verschaffen, bieden andere verenigingen een wetenschappelijke ondersteuning door de uitwisseling en het delen van kennis te bevorderen en een expertise te ontwikkelen inzake o.a. de wetgeving m.b.t. ondernemingen in moeilijkheden.

Het betreft:

‒ het CAP-netwerk

Het CAP-netwerk (CAP staat voor Continuiteit, Begeleiding en Preventie) is een feitelijke vereniging die ontstaan is op basis van een initiatief van de heren Alain ZENNER en Gérard DELVAUX, begin april 2009, ter gelegenheid van de inwerkingtreding van de Wet Continuiteit Ondernemingen van 31 januari 2009.

Deze vereniging brengt leden samen van de gerechtelijke familie (voorzitters van rechtbanken, rechters, magistraten van de  parketten, handelsrechters, advocaten), economische beroepsbeoefenaars (IBR, IAB, BIBF), vertegenwoordigers van de Handelskamers en andere beroepsverenigingen, bedrijfsleiders, specialisten van de ondernemings-, bank- en financiënwereld of gespecialiseerde vennootschappen, en ijvert samen met de Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique (OECCBB).

Haar doelstelling is om bij te dragen aan de continuiteit van ondernemingen. Met het oog daarop maak ze er werk van om de kennis van de desbetreffende wetgeving en andere federale of gewestelijke regelgeving te bevorderen, om een eenvormige en gepaste toepassing van deze wet na te streven – zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak – en om allerlei maatregelen van wettelijke, reglementaire of jurisprudentiële aard aan te moedigen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen vervat in de Wet Continuiteit Ondernemingen.

_ Voor meer informatie: reseaucap@oeccbb.com

‒ het Cap Vlaanderen netwerk

Het CAP Vlaanderen netwerk werd in 2010 opgericht teneinde de ontwikkelingen op te volgen in verband met de Wet Continuiteit Ondernemingen.

CAP, voor “ Continuïteit, Assistentie, Preventie », werd kort na het ontstaan van het CAP-netwerk gelanceerd op initiatief van de heer ZENNER, en met de steun van het FVIB (Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen).

Het CAP Vlaanderen Netwerk ambieert een kenniscentrum te zijn in verband met de WCO.

Een multidisciplinaire aanpak die rekening houdt met de kennis en de ervaring van alle betrokken partijen (ondernemingen, magistraten, schuldeisers, dienstleveranciers) wordt hierbij in het vaandel gedragen.

De activiteiten van het CAP Vlaanderen Netwerk zijn toegespitst op hoofdzakelijk twee domeinen: kennisoverdracht en uitwisseling van informatie. Het netwerk voert deze doelstellingen uit via zijn website (www.wco.be) en door beroepsopleidingen.

Het beroep wordt er vertegenwoordigd door de heer Bart VAN COILE, accountant en  belastingconsulent en lid van het Uitvoerend Comité.

_ Voor meer informatie: info@wco.be

Het is duidelijk dat het nieuwe Waalse Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden zijn plaats zal vinden tussen de reeds bestaande verenigingen en instellingen.
Mettertijd zullen we hopelijk evolueren van een harmonieus “naast-elkaar-bestaan” naar een werkelijke actieve samenwerking tussen het Centrum en de verschillende reeds actieve actoren in de sector. 

Thema's: Beroep > Het Instituut;Vennootschapsrecht-onderneming > Gerechtelijk akkoord - Faillissement
Kernwoord(en):