Algemene ledenvergadering van het IAB: zaterdag 20 april 2013 (kandidaturen)

29/03/2013 - IAB

De algemene vergadering van het Instituut die plaats vindt op zaterdag 20 april 2013 zal, zoals aangekondigd op de website op 24 januari 2013, overgaan tot de verkiezing van een voorzitter, een ondervoorzitter, twaalf leden van de Raad (zes Nederlandstalige en zes Franstalige leden), twee commissarissen-titularissen (één Nederlandstalige en één Franstalige), twee plaatsvervangende commissarissen (één Nederlandstalige en één Franstalige), vier effectieve leden voor de Commissie van beroep (twee Nederlandstalige en twee Franstalige leden) en vier plaatsvervangende leden voor de Commissie van beroep (twee Nederlandstalige en twee Franstalige).

Overeenkomstig artikel 21, § 2 van het KB van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants, moet het origineel exemplaar van de volmacht uiterlijk op vrijdag 12 april 2013 om 24.00 uur (hetzij uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering) in het bezit zijn van het Instituut.

Volmachten die per fax of via andere moderne communicatiemiddelen aan het Instituut worden overgemaakt, moeten eveneens in origineel in het bezit zijn van het Instituut tegen diezelfde datum.

U vindt hierna de kandidaturen die wij hebben ontvangen:

 

VOORZITTER

Gezien het aantal ingediende kandidaturen, dient er niet gestemd te worden

VANDERSTICHELEN Benoît

7760 2EFF 58

 

ONDERVOORZITTER

Gezien het aantal ingediende kandidaturen, dient er niet gestemd te worden

VAN COILE Bart

7694 2ABN 64

 

RAADSLEDEN

Nederlandstalig

Max. 6

6 leden te kiezen voor elke taalrol

1

BAUWENS Denise

11382 2ABN 56

2

CEULEMANS Luc

50 2ABN 46

3

DE BLAY Jos

4106 2ABN 49

4

DE COSTER Johan

8272 2AN 62

5

HILLEWAERE Jean-Marie

391 2AN 52

6

SCHELFHAUT Fredegonda

7587 2ABN 56

7

VANDELANOTTE Hein

7695 2ABN 62

 

RAADSLEDEN

Franstalig

Gezien het aantal ingediende kandidaturen, dient er niet gestemd te worden

1

CUVELIER Pol

7786 2EFF 59

2

DEGREVE Emmanuel

11152 2FF 67

3

DELVAUX Vincent

7626 2EFF 66

4

KILESSE Jean-Luc

1290 2EFF 58

5

MONS DELLE ROCHE Aurore

12777 1FF 79

6

VAN HECKE Joëlle

7993 2EFF 66

 

COMMISSARISSEN-TITULARIS

Nederlandstalig

Gezien het aantal ingediende kandidaturen, dient er niet gestemd te worden

1

DE COEN Guy

4885 2ABN 56

 

COMMISSAIRES TITULAIRES

Franstalig

Gezien het aantal ingediende kandidaturen, dient er niet gestemd te worden

1

DRAPIER Yves

8859 2EFF 64

 

PLAATSVERVANGEND COMMISSARIS

Nederlandstalig

Gezien het aantal ingediende kandidaturen, dient er niet gestemd te worden

1

GOUBERT Lodewijk

5184 1AN 51

 

 

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):