Interne overdracht van aandelen: DVB-advies

7/01/2014 - Pierre-François Coppens - Studiedienst IAB

De fiscale administratie lijkt steeds meer moeite te hebben met het feit dat een vennootschap haar liquiditeiten uit de onderneming kan halen door een interne overdracht van aandelen. Bij een dergelijke ‘constructie’ worden de aandelen van een bedrijfsleider in een exploitatievennootschap verkocht aan (of ingebracht in) een speciaal daartoe opgerichte holdingvennootschap.

De dienst voorafgaande beslissingen (DVB) heeft in november 2013 een advies gepubliceerd, waarin een nieuwe bijzonder dwingende voorwaarde ingevoerd wordt. Hierdoor dreigt iedere rulingaanvraag voor dit type verrichting minder interessant te worden (www.ruling.be/20131128-advies-meerwaarden.pdf). Daarin staat namelijk: “De DVB zal zich er ook van verzekeren dat de verrichting (inbreng/verkoop) niet tot doel heeft om overtollige liquiditeiten die voorheen werden opgebouwd, en ongeacht waar deze zich bevinden, belastingvrij uit te keren. De aanvragers zouden bij dergelijke situaties kunnen overwegen om voorafgaand aan de verrichting dividenden uit te keren die overeenstemmen met deze overtollige liquiditeiten. Evenwel zal bij de beoordeling van de overtollige liquiditeiten rekening gehouden worden met de bedrijfspolitiek en de bedrijfseconomische context als ook met de behoefte aan liquiditeiten die nodig zijn voor de normale werking van de vennootschap/groep waarop de verrichting betrekking heeft”.

De toon werd gegeven en de boodschap is duidelijk: voor de DVB kan het duidelijk niet meer door de beugel dat een bestuurder via een interne holding zijn ‘overtollige liquiditeiten’ uit de vennootschap haalt, en op die manier ontsnapt aan de roerende voorheffing van 25 % die hij normaal verschuldigd is. Vandaar dat de DVB ondernemingen ‘vraagt’ om dividenden uit te keren aan de aandeelhouders, en dit vooraleer de aandelen in de holding worden ingebracht.

Een dergelijke voorwaarde kan problemen teweegbrengen bij enkele belastingplichtigen, die vroeger gebruikmaakten van deze techniek. Wij raden deze personen dan ook aan om dit belangrijke advies van de DVB eerst door te nemen.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Fiscaliteit > Personenbelasting (PB)
Kernwoord(en):