Telecommunicatiediensten, radio – en televisie omroepdiensten en elektronische diensten verricht aan niet btw-belastingplichtigen

Oprichting van de Mini One Stop Shop (MOSS)

6/05/2014 - IAB - FOD Financiën

De plaatsbepalingsregels van telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en elektronische diensten verricht aan niet btw-belastingplichtigen [B2C – natuurlijke personen die ten persoonlijke titel optreden of niet-belastingplichtige rechtspersonen (publieke organismen, gemeenten, provincies, gemeenschappen, gewesten …) die niet voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd zullen op 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd worden]. Dit zal belangrijke gevolgen hebben voor de Belgische ondernemingen die dat type diensten leveren.

Gelijktijdig met deze aanpassing van de plaatsbepalingsregels zal er, met het oog op het vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor deze ondernemingen, een systeem van uniek mini-loket in werking worden gesteld.

A. Welke diensten worden bedoeld?

- telecommunicatiediensten: diensten die betrekking hebben op de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden en geluiden of informatie van allerlei aard, via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische systemen, daaronder begrepen de overdracht en het verlenen van het recht om gebruik te maken van capaciteit voor een dergelijke transmissie, uitzending of ontvangst. Worden onder andere bedoeld: diensten m.b.t. telefonie, toegang tot internet, voicemail …;

- radio- en televisieomroepdiensten: diensten bestaande uit de levering van audio- en audiovisuele inhoud, zoals radio- of televisieprogramma’s die door en onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten op basis van een programmaschema via communicatienetwerken aan het grote publiek worden aangeboden voor het gelijktijdig beluisteren of bekijken;

- elektronische diensten: diensten die over het internet of een elektronisch netwerk worden verleend, wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn en slechts in geringe mate menselijk ingrijpen vergen, en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht. Worden bijvoorbeeld bedoeld: onlineverkeersinformatie en -weerberichten, abonnering op onlinedagbladen en -tijdschriften, onlinegegevensopslag, toegang tot of downloaden van software, gebruik van zoekmachines, onlinespelen …

B. Wat zijn de plaatsbepalingsregels inzake telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en elektronische diensten?

Tot en met 31 december 2014 wordt de plaats van telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en elektronische diensten geleverd aan niet btw-belastingplichtigen in principe op volgende wijze bepaald:

- indien de verrichter en afnemer van de diensten zijn gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie: de plaats van de dienst is de plaats waar de dienstverrichter is gevestigd;

- indien de verrichter gevestigd is in de Europese Unie en de afnemer van de dienst buiten de Europese Unie gevestigd is: de plaats van de dienst is de plaats waar de afnemer van de dienst is gevestigd;

- indien de verrichter gevestigd is buiten de Europese Unie en de afnemer gevestigd is in de Europese Unie: de plaats van de dienst is de plaats waar de afnemer van de dienst is gevestigd (het systeem van mini-loket (VOES) bestaat reeds voor wat elektronische diensten betreft).

Vanaf 1 januari 2015 zal de plaats van telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en elektronische diensten verstrekt aan niet btw-belastingplichtigen de plaats zijn waar de afnemer van de dienst gevestigd is ongeacht de plaats van vestiging van de verrichter en afnemer;

Voorbeeld: Een Belgische onderneming verstrekt aan een in Duitsland gevestigde particuliere klant een elektronische dienst in de vorm van het downloaden van een formulier.

Tot en met 31 december 2014 is deze handeling onderworpen aan Belgische btw.

Vanaf 1 januari 2015 zal deze handeling onderworpen zijn aan Duitse btw.

C. Op welke wijze moet de Belgische onderneming de buitenlandse btw die ze heeft ontvangen op dit type diensten voldoen? Wat zijn de kenmerken van het enig mini loket (MOSS)?

Principe

Vanaf 1 januari 2015 moet de Belgische onderneming die telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verricht voor niet btw-belastingplichtigen, gevestigd in andere lidstaten van de Europese Unie, aan hen de van toepassing zijnde btw in de betrokken lidstaat in rekening brengen en moet zij zich in principe in elke lidstaat waar zij geacht wordt diensten te verstrekken voor btw-doeleinden laten identificeren, er een periodieke aangifte indienen en er de verschuldigde btw voldoen.

Uniek mini-loket

Deze Belgische onderneming kan evenwel voor de telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten die zij verricht heeft voor niet btw-belastingplichtigen, gevestigd in andere lidstaten van de Europese Unie, opteren voor het stelsel van het mini enig loket (MOSS), met volgende hoofdkenmerken:

- de registratie in het systeem gebeurt in België op elektronische wijze (lidstaat van vestiging);

- één enkele elektronische aangifte die per lidstaat het gerealiseerde omzetcijfer en de verschuldigde btw omvat wordt trimesterieel in België ingediend;

- één enkele betaling die het totaal van de verschuldigde btw in de verschillende betrokken lidstaten omvat met een verwijzing naar de betrokken aangifte wordt in België verricht. De bedragen worden vervolgens door de Belgische fiscale administratie overgemaakt aan de fiscale administraties van de andere betrokken lidstaten.

Een vergelijkbaar systeem wordt in alle lidstaten van de Europese Unie in werking gesteld.

Het systeem van het mini-loket (VOES) dat al bestond voor dienstverrichters gevestigd in een derde land die elektronische diensten verstrekken aan niet btw-belastingplichtige klanten gevestigd in de Europese Unie wordt uitgebreid naar telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):