Automatisch uitstel van de indiening van elektronische aangiften/mandaten tot 31 oktober 2008: het Instituut schrijft, samen met het BIBF, een brief naar de minister van Financiën

Automatisch uitstel van de indiening van elektronische aangiften/mandaten tot 31 oktober 2008: het Instituut schrijft, samen met het BIBF, een brief naar de minister van Financiën

28/02/2008 -

Automatisch uitstel van de indiening van elektronische aangiften/mandaten tot 31 oktober 2008: het Instituut schrijft, samen met het BIBF, een brief naar de minister van Financiën


Auteur: Roger Lassaux

Voor het voorgaande aanslagjaar konden de leden van het Instituut gebruikmaken van een uitstel tot 31 en 2 oktober 2007, indien zij hiervoor een volmacht hadden en de belastingaangiften van hun cliënten indienden via de elektronische toepassingen Tax-on-Web en VenSoc. Volgens de geruchten zou de termijn in 2008 korter zijn dan deze deadlines. 30 september, 31 augustus, 31 juli of zelfs 30 juni zijn data die regelmatig opduiken. Dit automatisch uitstel van de termijnen wordt tot algemene tevredenheid al een paar jaar toegestaan, en draagt ongetwijfeld bij tot het succes van de elektronische aangiftetoepassingen. Het is een impliciete overeenkomst tussen de Administratie en de professionele gebruikers van deze toepassingen.

Om die reden, evenals andere relevante redenen die onder meer verband houden met de organisatie van de werklast in de kantoren, en de eenvoudige vaststelling dat de voorgestelde termijn van 30 juni enkel haalbaar is als de fiches en andere documenten die noodzakelijk zijn voor de opmaak van de belastingaangiftes beschikbaar zijn – een vaststelling waarvoor wij geen enkele garantie kunnen bieden en geen enkel actiemiddel hebben -, hebben wij eenzelfde verzoek gericht voor het aanslagjaar 2008 en wij besparen ons geen moeite om de termijn voor de indiening van elektronische aangiften/mandaten zowel voor de personenbelasting als voor de vennootschapsbelasting, te laten vaststellen op 31 oktober 2008.

Om redenen van juridische veiligheid hebben wij in diezelfde brief eveneens de wens geuit om deze verlenging tot 31 oktober van de termijn voor de indiening van elektronische aangiften voor PB en VenB door boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaars die volmachthouder zijn, in fine wettelijk op te nemen in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en niet meer afhankelijk te maken van de publicatie van een ministerieel persbericht.

Zoals u eveneens weet hebben wij met de Belastingadministratie in 2005 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, met name over de administratieve vereenvoudiging. In een constructief klimaat en onder leiding van het kabinet-Jamar, hebben wij verschillende vergaderingen georganiseerd, enerzijds met betrekking tot de elektronische aangiften, en anderzijds met betrekking tot de termijnen. Tijdens deze vergaderingen hebben wij ons standpunt steeds verdedigd. Het protocol voorzag in een wederzijdse evaluatie na drie jaar. Deze evaluatieprocedure die, onder andere, de mogelijkheid biedt om overleg met de Administratie langs twee kanten te bekijken, rekening houdende met onze respectieve specificiteiten , zal volgens ons snel concreet kunnen worden.

Wij zullen u natuurlijk op de hoogte houden van de evolutie van deze belangrijke problematiek.

Thema's:
Kernwoord(en):