Inschrijving vrije beroepen in de KBO

30/06/2009 -

Vanaf 1 juli 2009 heeft elke vrije beroeper zijn eigen ondernemingsnummer, net als elke andere niet-commerciële ondernemer, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Een grote stap om van de KBO dé centrale gegevensbank te maken van alle ondernemingen in België.

Wat is het ondernemingsnummer?

Het ondernemingsnummer is ingevoerd sinds 1 juli 2003 en is een uniek identificatienummer (10 cijfers) dat de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) toekent aan de onderneming. Terwijl vroeger elke bestuursinstantie haar eigen identificatienummer toekende, zal er op termijn nog slechts één nummer zijn. Op deze wijze verloopt de communicatie tussen de onderneming en de verschillende overheden makkelijker en wordt een pak administratieve overlast weggewerkt.

Het ondernemingsnummer vervangt voortaan het handelsregisternummer, het nummer van het Rijksregister voor Rechtspersonen en het btw-nummer (het RSZ-werkgeversnummer blijft voorlopig behouden).

De overheid heeft geen volledig nieuw nummer ingevoerd. Zij heeft beslist het btw-nummer om te vormen tot ondernemingsnummer.

Wie van de vrije beroepers krijgt een ondernemingsnummer?

Tot nog toe was enkel de vrije beroeper die zijn of haar vrij beroep vanuit een rechtspersoon beoefent, btw-plichtig is, of personeel in dienst heeft, geregistreerd.

De nieuwe Wet van 20 maart 2009, die onlangs in het Staatsblad verscheen, verruimt nu het toepassingsgebied van de KBO-Wet, tot de vrije beroepen. Om een onderscheid te behouden met de commerciële beroepen, krijgen de vrije beroepen in de KBO twee bijkomende labels toegekend, enerzijds de hoedanigheid van “niet-handelsonderneming naar privaatrecht”, en anderzijds een erkenningslabel door de bevoegde Orde of overheid. Het komt er dus op neer dat vanaf 1 juli 2009 elke beoefenaar van een vrij beroep die nog geen ondernemingsnummer heeft, in de KBO wordt opgenomen.

Meer bepaald gaat het over vrije beroepen als : advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, apothekers, dokters, dierenartsen, architecten, boekhouders, boekhouders-fiscalisten, accountants, belastingsconsulenten, bedrijfsrevisoren, psychologen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, diëtisten, logopedisten, orthopedisten, podologen, audiciens en landmeter-experten.

Hoe integreren in de KBO?

Vrije beroepen die al een tijd actief zijn

Voor reeds actieve vrije beroepen gebeurt de integratie in principe automatisch. De identiteits- en ondernemingsgegevens worden uit de bestanden van de RSVZ opgeladen en, indien mogelijk, getoetst aan de gegevens waarover de Orde of het beroepsinstituut (of voor de medische beroepen: de FOD Volksgezondheid) beschikt. Bestaande medische beroepsbeoefenaars zullen pas in het najaar worden opgenomen in de KBO gezien de gegevens door de FOD Volksgezondheid aan de FOD Economie pas dan automatisch kunnen worden ‘ingeladen’. (de medische beroepsbeoefenaar die zijn of haar vrij beroep vanuit een rechtspersoon beoefent, btw-plichtig is of personeel in dienst heeft werd, zoals gezegd, reeds opgenomen)

Hoe het ondernemingsnummer vervolgens aan de gevestigde vrije beroeper wordt gecommuniceerd, is op dit ogenblik nog niet vastgelegd.

Belangrijk: we raden elke vrije beroeper aan om na 1 juli toch even de informatie over zijn eigen inschrijving te checken op lacunes of fouten. Dit kan elektronisch via de Public Search, (http://www.economie.fgov.be), Indien de gegevens voor uw onderneming zoals die bestaat op 30 juni 2009 niet volledig of correct zijn, kan u zelf via de Public Search gratis aanpassingen doorgeven. U kan deze toets ook laten uitvoeren door een officieel uittreksel op te vragen bij het erkend ondernemingsloket KMO Direct. Heeft u vragen bij de gegevens die u terugvindt, dan kan u ook KMO Direct contacteren voor opvolging.

Belangrijk: indien uw vrije beroepspraktijk hetzelfde adres heeft als uw privéwoning (bijvoorbeeld voor artsen of advocaten), dan is dit adres omwille van privacyredenen niet zichtbaar via de Public Search. Het adres zit wel in de beveiligde site van de KBO. Overheidsinstanties beschikken met andere woorden over deze gegevens, waardoor de communicatie met de onderneming gegarandeerd blijft.

Startende vrije beroepen

De startende beoefenaar van een vrij beroep (natuurlijk persoon) dient zich verplicht in te schrijven bij een erkend ondernemingsloket zoals KMO Direct, dat hem een ondernemingsnummer zal toekennen (voor vennootschappen zal het ondernemingsnummer al zijn toegekend door de griffie). Daarna zal het loket in beide gevallen het etiket van ‘niet-handelsonderneming’ toekennen, en een vestigingseenheid met activiteiten creëren.

Belangrijk: de eerste inschrijving en het bijhorende officiële uittreksel in de KBO zijn voor startende vrije beroepers helemaal gratis. Vervolgens zal de bevoegde Orde of het beroepsinstituut, of voor de medische en paramedische beroepen de FOD Volksgezondheid, aan deze inschrijving een bevestiging van erkenning invoeren.

Wanneer er later iets wijzigt aan de beroepspraktijk, zoals verhuis, wijziging of uitbreiding van de activiteit, bijkomende vestigingseenheid, overschakeling naar vennootschap, stopzetting…. zullen ook alle beoefenaars van vrije beroepen, net als handelaars, voortaan bij een ondernemingsloket moeten passeren (tegen betaling).

Extra rompslomp?

FVIB is er van overtuigd dat de opname van de vrije beroepen in de KBO een toekomstgerichte optie is, met strategisch belang voor de sector. Het is wel essentieel dat rekening wordt gehouden met de specificiteit van de sector, met de rol die de Orden en beroepsinstituten op dit ogenblik vervullen, en met een effectieve meerwaarde op het vlak van de administratieve vereenvoudiging.

De nieuwe regeling bezorgt starters geen extra rompslomp, omdat het ondernemingsloket meteen ook in hun plaats de inschrijving bij een sociaal verzekeringsfonds regelt en bovendien ook eventueel andere, bijkomende diensten levert in het opstartproces. Op zich blijven de andere opstartformaliteiten ongewijzigd. Alleen is nog onduidelijk in welke volgorde ze moeten worden afgewerkt.

KMO Direct Ondernemingsloket houdt u via www.kmodirect.be op de hoogte van de nieuwste evoluties. KMO Direct is een structurele partner van het samenwerkingsverband www.mijnvrijberoep.be waartoe ook de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB), het sociaal verzekeringsfonds SVMB en UNIZO-Startersservice behoren. Er is een grote expertise voorhanden omtrent de sectoren van het vrije beroep.

Meer info?

FVIB, 02 238 05 04 of fvib@unizo.be

 

Thema's: Beroep > Andere instituten of federaties;Beroep > Toegang tot het beroep;Beroep > Andere economische beroepen
Kernwoord(en):