Ledenbijdragen 2009

15/05/2009 -

Naar aanleiding van de algemene vergadering van het Instituut d.d. 25 april 2009 werden de ledenbijdragen voor het jaar 2009 vastgelegd:

 

 

 

CATEGORIEËN

BIJDRAGEN

 

 

 

 

1) Natuurlijke personen – interne leden

359,95

 

Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan:

 

a) nieuwe interne leden erkend in 2009, 2008, 2007,

 na de stage te hebben doorlopen

 

 

 

179,97

 

b) gepensioneerde interne leden

 

179,97

 

2) Natuurlijke personen – externe leden (inclusief verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking, 14,68 EUR)

 

 

 

 

554,50

Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan:

 

a) nieuwe externe leden erkend in 2009, 2008, 2007, na de stage te hebben doorlopen (inclusief verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking, van 14,68 EUR)

 

 

 

 

284,60

b) gepensioneerde externe leden (inclusief verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële Informaieverwerking, 14,68 EUR)

 

 

284,60

 

3) Professionele vennootschappen

-      eenpersoonsvennootschappen

-      andere

 

 

205,65

514,15

 

4) Stagiairs (administratiekosten)

 

118,00

 

5) Stagiairs (inschrijvingsrechten)

 

134,00

Een lid kan veranderen van categorie als zijn hoedanigheid wijzigt. Het kan met name gaan om:

  • een wijziging van statuut, waardoor de inschrijving verandert van de lijst van de interne leden naar de lijst van de externe leden en omgekeerd;
  • het verwerven van de status van een gepensioneerd lid met activiteit;
  • het ontslag wegens stopzetting of om andere redenen;
  • elke wijziging omtrent de erkende vennootschap en, meer in het bijzonder, elke wijziging in haar aandeelhouderschap.

Voor elke betaling die niet geboekt wordt vóór 25 mei 2009 op rekening van het Instituut, zal een verhoging van € 148,74 worden toegepast (artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants).

Tenslotte wenst het Instituut er eveneens op te wijzen dat elke accountant en/of belastingconsulent verplicht is zijn adreswijziging aan het Instituut mee te delen. Zoniet stelt hij het Instituut in de onmogelijkheid zijn wettelijke taken te vervullen.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):