Nuttige informatie voor de algemene vergadering van 25 april 2009

10/04/2009 -

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 8, 9 en 15 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en de artikelen 16 tot en met 25 van het koninklijk besluit van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants[1], hebben wij het genoegen u uit te nodigen op de algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

De vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 25 april 2009 om 9 uur stipt, in het Tentoonstellingspark van Brussel (Heizelpaleizen – Auditorium 2000). U kan inchecken bij de controleposten vanaf 8.00 uur.

OPGELET: enkel de leden die in het bezit zijn van hun magnetische lidkaart en identiteitskaart worden toegelaten. Beide moeten aan de ingang van de zaal getoond worden.

Hierbij vindt u de agenda van de algemene vergadering.

In de voormiddag zal minister van Justitie, Stefaan De Clerck, een korte toespraak geven. Tijdens het academisch gedeelte wordt het woord verleend aan Koen Geens, hoogleraar aan de K.U.Leuven, die de financiële crisis zal bespreken.

Tot besluit van de algemene vergadering wordt een receptie aangeboden waarop wij alle aanwezigen van harte uitnodigen. Wij willen u, met het oog daarop, vragen om het inschrijvingsformulier ingevuld terug te zenden naar het secretariaat van het Instituut vóór 15 april 2009.

Door middel van bijgevoegd volmachtformulier, kan u volmacht verlenen aan een confrater, indien u zelf niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering.

De volmachten moeten de identiteit van de volmachtgever en de volmachthouder vermelden en eigenhandig gedateerd en ondertekend worden door de volmachtgever.

Het originele exemplaar van de volmacht dient uiterlijk 5 vrije dagen vóór de algemene vergadering, namelijk op vrijdag 17 april 2009 om 24.00 uur, in het bezit te zijn van het Instituut.

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, en het koninklijk besluit van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut, brengen wij u het volgende in herinnering:

  1. Elk lid-natuurlijke persoon- heeft recht op 1 stem (Wet van 22/04/1999, art. 8).
  2. Door middel van bijgaand volmachtformulier, kan u volmacht verlenen aan een confrater, indien u zelf niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering.
  3. Elk lid-natuurlijke persoon- dat deelneemt aan de algemene vergadering kan houder zijn van ten hoogste 2 volmachten gegeven door natuurlijke personen (Wet van 22/04/1999, art. 8).
  4. Op straffe van nietigheid moeten alle originele volmachtformulieren uiterlijk 5 vrije dagen vóór de algemene vergadering in het bezit zijn van het Instituut, dit wil zeggen op vrijdag 17 april 2009 om 24.00 uur (KB van 02/03/1989, art. 21, § 2). De volmachten moeten de identiteit van de volmachtgever en de volmachthouder vermelden en eigenhandig gedateerd en ondertekend worden door de volmachtgever.
  5. De stagiairs kunnen aan de algemene vergadering deelnemen met raadgevende stem.

Uw aanwezigheid op de algemene vergadering en het academisch gedeelte vertegenwoordigt 3 uur permanente vorming, waarvoor u ter plaatse een attest zal worden overhandigd.

OPGELET: mogen wij u herinneren aan het “KB Rookvrije arbeidsplaats”. De hallen van Brussels Expo zijn sinds 1 januari 2006 rookvrije zone. Wij stellen uw medewerking op prijs en verzoeken u vriendelijk deze reglementering na te leven.
________________________________________
[1] KB dat nog altijd toepassing vindt krachtens het artikel 55, § 1, 2de lid van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):