Persbericht: Belgische instituten maken hun voorstellen inzake financiële transparantie bekend

Europese verkiezingen: De Belgische instituten voor economische beroepen maken hun voorstellen inzake financiële transparantie bekend teneinde het debat over de administratieve vereenvoudiging opnieuw te lanceren

2/07/2009 - IAB, IBR, BIBF

De drie Belgische instituten voor economische beroepen (IAB, IBR, BIBF) herinneren eraan dat de laatste Europese legislatuur gekenmerkt werd door een levendig debat rond de administratieve vereenvoudiging en dat de voorstellen van de Commissie over het geheel genomen niet de steun hebben gekregen noch van de Europese Raad, noch van het Europees Parlement.

Ter gelegenheid van de recente Europese verkiezingen, wensen de instituten voor economische beroepen nieuwe voorstellen van administratieve vereenvoudiging inzake boekhouding, audit en vennootschapsrecht te belichten teneinde het debat opnieuw te lanceren. Deze voorstellen hebben een grotere financiële transparantie en een vlottere toegang tot de financiële verslaggeving ten doel.

Toegevoegde waarde van de financiële verslaggeving

“Het IAB, het IBR en het BIBF ondersteunen de Europese strategie tot verbetering van het concurrentievermogen en vermindering van de administratieve lasten voor ondernemingen (Lissabonstrategie). De instituten benadrukken de toegevoegde economische waarde van een begrijpelijke financiële verslaggeving die voor elke betrokkene toegankelijk is”, legt André BERT, voorzitter van het IAB, uit. “De instituten leggen eveneens de nadruk op het fundamentele belang van het verband tussen de beperkte aansprakelijkheid en de financiële transparantie, teneinde de economie te beschermen tegen de risico’s van het systeem”, voegt Pierre P. BERGER, voorzitter van het IBR, toe.

Vijf voorstellen voor een grotere financiële transparantie

De Belgische instituten voor economische beroepen formuleren de vijf volgende voorstellen:

  1. de financiële transparantie van de ondernemingen tot een prioriteit van het buitenlands beleid van de Europese Unie maken;
  2. de kleine ondernemingen toestaan om een verkorte toelichting bij hun jaarrekening te publiceren die enkel volgende elementen moet bevatten: het aantal en de kost van de tewerkgestelde personen, de verwezenlijkte bruto-investeringen en -desinvesteringen, een samenvatting van de waarderingsregels en de vermelding van de elementen, zelfs buiten balans, die nuttig zijn voor een beter begrip van de jaarrekening; in voorkomend geval, de financiële overzichten van de kleine ondernemingen uniformeren in de vorm van een uniek, elektronisch en meertalig schema;
  3. de uitbreiding van de elektronische financiële verslaggeving bij de lidstaten aanmoedigen (zie de Belgische Balanscentrale, XBRL, enz.). Door de XBRL-technologie en –taxonomie te steunen maakt de Europese overheid de financiële overzichten van de ondernemingen begrijpelijker voor lezers in andere talen;
  4. op het vlak van de ondernemingsstatistieken enkel vereisen dat de lidstaten datgene meedelen wat kan worden afgeleid uit de gepubliceerde rekeningen of andere bronnen die geen ad hoc verklaring vanwege de ondernemingen vergen en de eisen van de verschillende directoraten-generaal van de Commissie op dat vlak beter op elkaar afstemmen;
  5. de lidstaten die de letter en/of de geest van de Europese wetgeving inzake financiële transparantie niet naleven, actief vervolgen voor het Hof van Justitie.

De uitvoering van deze voorstellen, die het resultaat zijn van uitvoerige debatten en raadplegingen georganiseerd binnen de economische beroepen en de Belgische socio-economische entiteiten, zal een belangrijk positief effect hebben op alle kleine of grote ondernemingen met of zonder winstoogmerk.

“Deze voorstellen inzake boekhouding, audit en vennootschapsrecht beantwoorden aan een gemeenschappelijke wens van financiële transparantie, van harmonisering op Europees vlak en   van een vlottere toegang tot de financiële verslaggeving door de ontwikkeling van de informaticatechnologieën”, besluit Etienne VERBRAEKEN, voorzitter van het BIBF.

 

Lees hier het volledige persbericht.

Thema's:
Kernwoord(en):