Vereenvoudiging van de personenbelasting: het IAB legt concrete voorstellen op tafel...

19/08/2009 -

In maart 2009 werd een werkgroep, bestaande uit deskundigen uit de economische, juridische en fiscale wereld, opgericht door de staatssecretaris voor de Bestrijding van de fiscale fraude, Bernard Clerfayt. Hij wenst samen te werken met alle raadgevende beroepen, die dicht bij de belastingplichtigen staan, om de belastingproblemen waarmee de belastingplichtigen voor de personenbelasting worden geconfronteerd, te verminderen. Iedereen is het erover eens dat de samenvoeging van bepalingen voor aftrek, belasting, vrijstelling, belastingkrediet en andere kortingen kadert in een amibitieus plan om de belasting te vereenvoudigen. Om hierover besprekingen te voeren en concrete voorstellen te kunnen formuleren, gebaseerd op een jarenlange ervaring op het terrein, zijn naast de Administratie en de staatssecretaris ook vertegenwoordigers van ondernemingen, economische beroepen en beoefenaars van de fiscaliteit aanwezig. De werkgroep kan voorstellen indienen bij de staatssecretaris, die vervolgens zorgt voor de omzetting in “vereenvoudigde” wetteksten, om de wetgeving te verbeteren, evenals de perceptie die de belastingplichtigen ervan hebben, en dit binnen een redelijke termijn.

Door de beroepsopleiding van de accountants en de belastingconsulenten, evenals hun praktijkervaring, konden de vertegenwoordigers van het IAB hun steentje bijdragen aan een actief en constructief debat waarin transparantie een belangrijke rol speelt. Daarom communiceren wij u hieronder al enkele voorstellen die werden voorgelegd aan het kabinet-Clerfayt:

  1. Harmonisatie van de fiscale behandeling van inkomsten uit roerende goederen en kapitalen, inclusief de bepalingen van artikel 19, 3°, WIB 92 inzake de interest;
  2. Problematiek van de winst of voordelen verkregen in de hoedanigheid van vennoot van een buitenlandse vennootschap of entiteit die in het buitenland wordt beschouwd als fiscaal transparant, en de eigenschappen van een rechtspersoonlijkheid bezit: erkenning in België van de fiscale transparantie van deze constructie naar buitenlands recht (Britse LLP, Amerikaanse LLC...);
  3. Precisering in het kader van een expliciete wettekst, dat bij een uitvoering type "gewaarborgd inkomen”, de belasting verband houdt met de vaststelling van een effectief verlies van de beroepsinkomsten van het slachtoffer in vergelijking met de situatie van het belastbaar tijdperk dat het ongeval voorafgaat;
  4. Functionele en coherente groepering van fiscale stimuli (belastingaftrek, -vermindering, -krediet), inclusief de plaats in het berekeningschema van de PB;
  5. Voordelige belastingstelsels (gespreide belasting, meerwaarde op bedrijfsvoertuigen, degressieve afschrijvingen, investeringsaftrek...): methodologische en functionele aanpak volgens drie pijlers: a) wie komt hiervoor in aanmerking?, b) welke materiële en formele voorwaarden moeten worden nageleefd?, c) wat is de sanctie als deze voorwaarden niet worden nageleegd?
  6. Harmonisatie van de stelsels voor onroerende aftrek – berekening ten laste van de Administratie;
  7. Vereenvoudiging van de praktische verplichtingen die voortvloeien uit de gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijke samenwonenden – stelsel voor kinderen ten laste.

Uiteraard zullen wij u regelmatig informeren over de stand van zaken van deze werkzaamheden en over de vorderingen die worden gemaakt , met de wetenschappelijke ondersteuning van het IAB.

Thema's: Fiscaliteit > Personenbelasting (PB);Fiscaliteit > Fiscale procedure
Kernwoord(en):