Wijzigingen betreffende de neerlegging van de jaarrekening van vzw’s en stichtingen

Wijzigingen betreffende de neerlegging van de jaarrekening van vzw’s en stichtingen

6/03/2008 -

Wijzigingen betreffende de neerlegging van de jaarrekening van vzw’s en stichtingen


1.1. Vanaf 17 maart 2008 kan de jaarrekening van vzw’s en stichtingen worden opgemaakt en  neergelegd in de vorm van een gestructureerd databestand.

Grote en zeer grote vzw’s en stichtingen die hun jaarrekening bij de Nationale Bank dienen neer te leggen, kunnen dit sedert april 2007 ook elektronisch, via internet in de vorm van een pdf-bestand. Vanaf 17 maart 2008 wordt dit ook mogelijk in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL-bestand).

Zowel de privésector als de Nationale Bank van België hebben gezorgd voor een gebruiksvriendelijke software om een jaarrekening in de vorm van een gestructureerd databestand op te stellen en te valideren, zodat ze langs elektronische weg naar de NBB kan worden verzonden via de toepassing “Neerlegging via Internet”, net zoals voor de ondernemingen reeds eerder het geval was.

Meer informatie daarover vindt u op de website www.balanscentrale.be > Jaarrekeningen neerleggen > Wijzigingen in 2008 omtrent de jaarrekening van verenigingen en Sofista.

Voor de neerlegging van een vzw-jaarrekening in de vorm van een gestructureerd databestand zal het neerleggingstarief 68,87 EUR bedragen (tegen 123,23 EUR voor de neerlegging in de vorm van een pdf-bestand en 129,28 EUR voor neerlegging op papier).

1.2. Voor niet-gestandaardiseerde vzw-jaarrekeningen: een specifiek voorblad te gebruiken.

De vzw’s en stichtingen die reeds door een bijzondere reglementering of wetgeving onderworpen zijn aan specifieke boekhoudregels, moeten het gewone jaarrekeningmodel niet volgen, voor zover hun specifieke jaarrekening minstens gelijkwaardig is.

Het is de taak van de raad van bestuur van deze verenigingen en stichtingen om op hun verantwoordelijkheid en onder het toezicht van de optredende commissaris na te gaan of de bijzondere boekhoudkundige verplichtingen waaraan zij onderworpen zijn, ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke krachtens de gewone wet van toepassing zouden zijn.

Als een vzw beslist om haar jaarrekening op te stellen volgens een afwijkend model, moet dit duidelijk zijn voor de lezer. Daarom moeten de vzw's en stichtingen die hun jaarrekening opmaken volgens een specifiek model voortaan een specifiek voorblad gebruiken. Op dat voorblad van de jaarrekening wordt vermeld welke wettelijke of reglementaire basis het gebruik van een afwijkend model rechtvaardigt. Dit voorblad vindt u op de website www.balanscentrale.be > Jaarrekeningen neerleggen > Wijzigingen in 2008 omtrent de jaarrekening van verenigingen en Sofista.

Thema's:
Kernwoord(en):