Commissie permanente vorming 

 

De Commissie permanente vorming ‒ samengesteld uit accountants en belastingconsulenten ‒ bereidt de norm voor en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van het IAB, na advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

 

De Commissie permanente vorming ziet erop toe dat alle leden en de erkende vormingsoperatoren zich aan de norm permanente vorming houden.

 

Voor de leden betekent dit dat zij aan het totaal opgelegde vormingsuren komen over een periode van 3 opeenvolgende kalenderjaren. Zoals reeds eerder vermeld, kunnen leden die de norm niet naleven in overleg met de Raad worden doorverwezen naar de Tuchtcommissie. Vandaar dat de Commissie permanente vorming er alles aan doet om de leden aan te sporen zich aan de norm te houden. Jaarlijks nodigt zij een aantal leden uit om te verduidelijken dat permanente vorming noodzakelijk is voor de accountant en de belastingconsulent.

 

Erkende vormingsoperatoren moeten hun vormingsprogramma voorafgaandelijk indienen. Mochten zij aan deze verplichting verzaken, dan kunnen zij van de lijst worden geschrapt.

 

De Commissie permanente vorming vergadert maandelijks.

Samenstelling.