Indienen van het verslag (art. 10) 

 

Ieder jaar moet de beroepsbeoefenaar door middel van een elektronisch formulier 'verslag permanente vorming', zijn gevolgde opleidingen aan het IAB meedelen.

 

De invoering gebeurt bij voorkeur in de loop van het jaar, naargelang de gevolgde vormingen, wetende dat het verslag uiterlijk wordt afgesloten binnen een termijn van 2 maanden na het afsluiten van het kalenderjaar.

 

Het IAB ziet er ‒ zoals de wet het voorschrijft ‒ op toe dat zijn leden werkelijk inspanningen leveren om permanente vorming te volgen, volgens de opgelegde normen.

 

In voorkomend geval kan er een ontvangstbewijs worden opgevraagd, dat elk lid na het afsluiten van zijn verslag permanente vorming ontvangt, net als de aanwezigheidsattesten van de gevolgde opleidingen. Deze dienen gedurende vijf jaar te worden bewaard.

 

Elke inbreuk wordt beschouwd als een tekortkoming op de beroepsverplichtingen van de accountant en de belastingconsulent, en kan in aanmerking komen voor een tuchtsanctie, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en/of belastingconsulenten.

 

Het verslag permanente vorming wordt hier ingevoerd. U kunt van de gelegenheid gebruikmaken om uw persoonlijke en professionele gegevens na te kijken en eventueel aan te passen.

 

Er werd voor u een handleiding opgemaakt, die u bij het invoeren van uw vormingsverslag kan helpen.