Mededeling voor de stagemeesters – eindevaluatie 2010

17/12/2010 - Stagecommissie

Geachte Stagemeester,

 
Als stagemeester van één of meerdere stagiairs, dient u in de komende weken een aantal stappen te ondernemen. Om uw stagiair(s) niet in de problemen te brengen, verzoeken wij u de volgende instructies aandachtig te lezen.
 
Toegang tot het stagedagboek
 
Al de nodige stappen zullen via het elektronische stagesysteem moeten worden uitgevoerd. Het is dan ook uitermate belangrijk dat u vandaag nog verifieert of u uw paswoord nog kent.

Link naar elektronisch stagesysteem (module “Stagemeester”):  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Indien u uw paswoord niet meer kent, gelieve dan het IAB te contacteren via stage@iec-iab.be.
 
Actiepunten
 
1) Valideren opdrachten in stagedagboek (van toepassing voor alle stagiairs)

Zoals u weet moet elke stagiair een stagedagboek bijhouden via het elektronische stagesysteem. Uiterlijk tegen 10 januari 2011 moeten alle opdrachten die door de stagiair werden ingevoerd, door zijn/haar stagemeester worden gevalideerd.

 • U gaat als volgt te werk:
 • U gaat naar de module “Stagemeester” in het elektronische stagesysteem (zie link hierboven);
 • U kiest de module “Stagemeester”;
 • U selecteert één van uw stagiairs via de rubriek “Kies een stagiair”;
 • U kiest de rubriek “Valideren opdrachten”;
 • U kan eventueel opmerkingen formuleren bij bepaalde opdrachten;
 • U kan opdracht per opdracht valideren of alle opdrachten in één keer.

2) Eindevaluatie (enkel van toepassing voor derdejaars stagiairs)

Indien u stagemeester bent van een derdejaars stagiair, dan dient u uiterlijk tegen 10 januari 2011 ook een eindevaluatie in te vullen in het elektronische stagesysteem. De eindevaluatie is opgesplitst in drie delen: de algemene beoordeling, de beoordeling van de scriptie en de conclusie. De beoordeling van de scriptie dient u niet in te vullen omdat de Stagecommissie de scriptie heeft afgeschaft.
 Om de beoordeling te vergemakkelijken, wordt elk item, dat u dient te evalueren, uitvoerig omschreven.

Deze module is reeds nu toegankelijk.

U gaat als volgt te werk:

 • U gaat naar het elektronische stagesysteem (zie link hierboven);
 • U kiest de module “Stagemeester”;
 • U selecteert één van uw derdejaars stagiairs via de rubriek “Kies een stagiair”;
 • U kiest de rubriek “Eindevaluatie”;

U vult het formulier in. 

Belang van deze actiepunten
 
1) Voor eerstejaars en tweedejaars stagiairs

Om toegelaten te worden tot het volgende stagejaar moet de stagiair slagen in het tussentijdse examen en moet zijn/haar stagedagboek voldoen aan de volgende minimum vereisten:

 • de stagiair moet minstens 1000 uren hebben gepresteerd per stagejaar;
 • uit zijn/haar stagedagboek moet blijken dat hij/zij inspanningen heeft geleverd om een zo breed mogelijke ervaring op te doen;
 • hij/zij moet minstens 20 uren permanente opleiding hebben gevolgd in de loop van elk stagejaar of 120 uren over een periode van drie jaar;
 • alle opdrachten die door de stagiair werden ingevoerd in het stagesysteem moeten door de stagemeester worden gevalideerd.

2) Voor derdejaars stagiairs

Tegen midden januari 2011 zal de Stagecommissie beslissen of uw stagiair(s) al dan niet toegelaten wordt (worden) tot het bekwaamheidsexamen van april 2011. De beoordeling zal gebeuren, op basis van volgende criteria:

 • het al dan niet voldoen van de stage aan de minimum vereisten (zie hierboven);
 • de evaluatie van de stage door de stagemeester;
 • het disciplinaire dossier van de stagiair.

Het schriftelijke gedeelte van het bekwaamheidsexamen zal doorgaan op 2 april 2011.
 
Vragen

Mocht u hieromtrent nog vragen hebben, aarzel dan niet een mail te sturen naar stage@iec-iab.be.

Wij danken u voor uw medewerking en waarderen ten zeerste uw inzet ten behoeve van de stagiairs.
 
Met vriendelijke groeten,


De Stagecommissie.

Thema's: Beroep > Toegang tot het beroep
Kernwoord(en):