Uw stagedagboek voor het jaar 2011

5/10/2012 - Stagecommissie


Geachte stagiair,


Betreft : Uw stagedagboek voor het jaar 2011


In het kader van een betere begeleiding en opvolging van de stagiairs controleert de Stagecommissie, de elektronische stagedagboeken op regelmatige tijdstippen en behoudt zich het recht de stagiairs op te roepen bij wie bepaalde gebreke vastgesteld worden.


De Stagecommissie gaat na of u het elektronisch stagedagboek regelmatig bijhoudt en/of bijwerkt en volgt de aard van de ingevulde opdrachten op.


Wij herinneren u eraan dat het bijhouden van het stagedagboek voorgeschreven is door artikel 39 van het KB van 8 april 2003. Indien u uw stagedagboek niet regelmatig bijwerkt, bemoeilijkt het de taak van de Stagecommissie in het kader van de opvolging van de stagedagboeken zoals opgenomen in artikel 9, § 1, 5° en 6° van bovengenoemd KB.


Wij wensen de nadruk te leggen dat uw stagejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het elektronisch stagedagboek zal dan ook definitief worden afgesloten op 31 december om middernacht.


Om toegelaten te worden tot het volgende stagejaar moet u slagen in de tussentijdse proef en moet uw stagedagboek voldoen aan de volgende minimum vereisten:

  • u moet minstens 1000 uren hebben gepresteerd per stagejaar;
  • uit het stagedagboek moet blijken dat uw inspanningen heeft geleverd om een zo breed mogelijke ervaring op te doen;
  • u moet minstens 20 uren permanente opleiding hebben gevolgd in de loop van elk stagejaar of 120 uren over een periode van drie jaar;
  • alle opdrachten die werden ingevoerd in het stagesysteem moeten door uw stagemeester worden gevalideerd.
  • U bent verplicht om jaarlijks minimum 2 IAB-voordrachten bij te wonen; de stagiair van het eerste stagejaar minstens 3 IAB-voordrachten (inclusief deontologie). 

 

Met de meeste hoogachting,

      
de Stagecommissie 

 

Thema's: Beroep > Toegang tot het beroep
Kernwoord(en):